Chuẩn mực đạo đức cách mạng Tin mới
Cách đây 60 năm, vào tháng 12/1958, với bút danh Trần Lực, Bác Hồ viết tác phẩm “Đạo đức cách mạng” đăng trên tạp chí Học tập (nay là tạp chí Cộng sản) để giáo dục, rèn luyện đảng viên....
Xem tiếp
“Vũ khí sắc bén” trong tác phẩm Đạo đức cách mạng của Hồ Chí Minh 
Cách đây tròn 60 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết tác phẩm “Đạo đức cách mạng”, khẳng định vai trò nền tảng của đạo đức cách mạng, chỉ rõ kẻ thù, nguy cơ suy thoái đạo đức cách mạng, những...
Xem tiếp
“Quét sạch chủ nghĩa cá nhân” 
Sinh thời, Bác Hồ luôn nhắc nhở mọi người, nhất là cán bộ, đảng viên, cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý, kể cả cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước phải tu tâm, tích đức, phải “vứt bỏ cái...
Xem tiếp
Phòng, chống bệnh “kiêu ngạo cộng sản” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên hiện nay 
Ngay từ những ngày đào tạo, bồi dưỡng các hạt giống cán bộ đầu tiên, Bác Hồ đã sớm nhận ra những biểu hiện, tính nguy hại của bệnh “kiêu ngạo cộng sản”. Nhận diện và đấu tranh phòng,...
Xem tiếp
Rèn luyện bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sỹ công an nhân dân 
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành tình cảm và sự quan tâm đặc biệt đến lực lượng Công an nhân dân, Người đã để lại cho lực lượng Công an nhân dân nhiều chỉ dạy sâu sắc, có giá trị rất lớn...
Xem tiếp
Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc 
Đại đoàn kết dân tộc là một giá trị tinh thần to lớn, một truyền thống cực kì quý báu của dân tộc ta, được hun đúc trong suốt mấy nghàn năm đấu tranh dựng nước và giữ nước. Đoàn kết đã trở thành...
Xem tiếp
Đề cao trách nhiệm nêu gương trong học và làm theo Bác 
Trong hơn 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các cấp ủy, tổ chức đảng trong tỉnh...
Xem tiếp
Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò, trách nhiệm của người thầy trong sự nghiệp trồng người 
Sự nghiệp trồng người - giáo dục đào tạo được xác định rõ là sự nghiệp chung của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội nhưng người trực tiếp thực hiện nhiệm vụ là nhà giáo. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, vấn...
Xem tiếp
Thi đua phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân 
Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ thiên tài của dân tộc, sự nghiệp và tư tưởng của Người là di sản vô giá của dân tộc và cách mạng Việt Nam trên nhiều lĩnh vực, trong đó có tư tưởng về thi đua yêu...
Xem tiếp
70 năm vang mãi “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” 
70 năm đã trôi qua “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn vẹn nguyên giá trị, luôn là lời hiệu triệu mở đầu cho phong trào thi đua yêu nước của toàn dân tộc dưới sự...
Xem tiếp