Tư tưởng Hồ Chí Minh về mùa Xuân dân tộc độc lập, tự do 
Mở đầu bài viết “Cách mạng Tháng Mười Nga mở đường giải phóng cho các dân tộc trên thế giới”, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Sau mùa đông lạnh lùng, là mùa xuân ấm áp. Sau...
Xem tiếp
50 năm tác phẩm Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân - Giá trị lý luận và thực tiễn 
Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng phong phú và gian lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đạo đức cách mạng luôn luôn được Người coi là gốc rễ trong mối quan hệ mật thiết với tài năng của mỗi cán bộ,...
Xem tiếp
Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 
Việc thực hiện tốt nội dung xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân theo Hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo...

Xem tiếp
Giá trị phong cách làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay 
Phong cách làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu hiện đặc trưng cho mối quan hệ giữa Đảng và các tổ chức đảng; với cán bộ, đảng viên; mối quan hệ giữa Đảng với quần chúng nhân dân; giữa cán bộ...
Xem tiếp
Xây dựng cơ cấu độ tuổi cán bộ cấp chiến lược theo tư tưởng Hồ Chí Minh 
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ của Đảng vững mạnh, đủ về số lượng, bảo đảm về chất lượng và có cơ cấu hợp lý, thực sự “vừa hồng, vừa chuyên”;...
Xem tiếp
Tư tưởng của Bác Hồ về các nguyên tắc trong quan hệ quốc tế 
Trong lĩnh vực quan hệ quốc tế, Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đã sớm đặt vấn đề mở rộng quan hệ của Việt Nam với các nước theo hướng đa phương và đa dạng. Những nguyên tắc này là sự thể hiện sâu...
Xem tiếp
Tôn trọng nhân dân thì phải hiểu dân! 
Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân là nội dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh, tạo động lực to lớn cho công cuộc đổi mới; đồng thời là giải pháp quan...
Xem tiếp
Tư tưởng Hồ Chí Minh về tinh giản, kiện toàn bộ máy 
Là người sáng lập, rèn luyện và lãnh đạo Đảng ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại một kho tàng lý luận phong phú về xây dựng Đảng. Trong đó những tư tưởng của Người về tinh giản, kiện toàn tổ chức...
Xem tiếp
Xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị theo tư tưởng Hồ Chí Minh 
Là người tổ chức, giáo dục, rèn luyện Quân đội nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh thường xuyên quan tâm, chăm lo xây dựng Quân đội ta vững mạnh về mọi mặt, trước hết vững mạnh về chính trị....
Xem tiếp
Luận thuyết cách mạng sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
Trong kho tàng lý luận cách mạng vô sản thế giới, nhân loại luôn chú ý tới ba khẩu hiệu nổi tiếng - ba phương châm chỉ đạo chiến lược hành động cách mạng ở ba khoảng thời gian và không gian khác...
Xem tiếp