Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò, trách nhiệm của người thầy trong sự nghiệp trồng người 
Sự nghiệp trồng người - giáo dục đào tạo được xác định rõ là sự nghiệp chung của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội nhưng người trực tiếp thực hiện nhiệm vụ là nhà giáo. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, vấn...
Xem tiếp
Thi đua phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân 
Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ thiên tài của dân tộc, sự nghiệp và tư tưởng của Người là di sản vô giá của dân tộc và cách mạng Việt Nam trên nhiều lĩnh vực, trong đó có tư tưởng về thi đua yêu...
Xem tiếp
70 năm vang mãi “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” 
70 năm đã trôi qua “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn vẹn nguyên giá trị, luôn là lời hiệu triệu mở đầu cho phong trào thi đua yêu nước của toàn dân tộc dưới sự...
Xem tiếp
Thi đua yêu nước gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 
Thấm nhuần sâu sắc rằng cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, thi đua yêu nước chính là phát huy sức mạnh nội lực của toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, ngày 11/6/1948, Chủ tịch...
Xem tiếp
Tư tưởng của Bác về thi đua còn nguyên giá trị 
“Trong công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển hiện nay, những tư tưởng về thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn luôn là nền tảng, động lực lôi cuốn mọi tầng lớp Nhân dân, mọi cấp,...
Xem tiếp
Nâng niu tất cả chỉ quên mình 
Trong suốt cuộc đời hoạt động của Bác được cô đọng bằng những dòng Di Chúc sâu nặng, thiết tha, bao la chan chứa tình yêu thương con người: “Cuối cùng tôi để lại muôn vàn tình thân yêu cho...
Xem tiếp
Giáo dục phẩm chất trung, hiếu của sĩ quan chính trị ở đơn vị cơ sở theo tư tưởng Hồ Chí Minh 
Phẩm chất trung, hiếu theo tư tưởng Hồ Chí Minh của sĩ quan chính trị cấp phân đội ở đơn vị cơ sở là phẩm chất chính trị, đạo đức hàng đầu, cốt lõi biểu hiện sự trung với nước, hiếu với dân phản...
Xem tiếp
Thấm nhuần lời Bác dặn về tự phê bình và phê bình trong Đảng 
Để xây dựng và chỉnh đốn Đảng, để Đảng mạnh khỏe, chắc chắn như Bác Hồ mong muốn, “các cơ quan, các cán bộ, đảng viên, mỗi người mỗi ngày thiết thực tự kiểm điểm và kiểm điểm đồng chí mình....
Xem tiếp
Học và làm theo tư tưởng “trọng dụng hiền tài” của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
Trọng dụng nhân tài là truyền thống quý báu của dân tộc ta, bởi "Hiền tài là nguyên khí của quốc gia, nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh, rồi lên cao, nguyên khí suy thì thế nước yếu, rồi xuống...
Xem tiếp
Tư tưởng Hồ Chí Minh về việc đào tạo, bồi dưỡng giáo viên 
Sinh thời, Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến công tác giáo dục nói chung, trong đó có đào tạo bồi dường giáo viên. Ngày 8-10-1946, Sắc lệnh thành lập ngành sư phạm Việt Nam được ban hành để chăm lo đào...
Xem tiếp