VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Đầu tư xây dựng hệ thống Hội nghị trực tuyến từ tỉnh đến cấp huyện 
(Quang Binh Portal) - Đó là thông tin tại Quyết định số 4426/QĐ-UBND ngày 11/11/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề cương, dự toán chi tiết Dự án Xây dựng hệ thống Hội nghị trực tuyến từ tỉnh đến cấp huyện. 
Theo đó, với tổng kinh phí gần 03 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh, Dự án sẽ đầu tư trang thiết bị, thiết lập điểm cầu hội nghị trực tuyến cấp tỉnh tại Sở Thông tin và Truyền thông; đồng thời đầu tư trang thiết bị, thiết lập 08 điểm cầu Hội nghị trực tuyến tại UBND các huyện, thị xã, thành phố. Dự án được thực hiện từ năm 2019 - 2020.

Mục tiêu của Dự án nhằm cụ thể hóa chỉ đạo của Chính phủ về nâng cao hiệu quả của hội họp, xây dựng chính quyền điện tử, thúc đẩy cải cách hành chính; xây dựng hệ thống Hội nghị trực tuyến nhằm phục vụ các cuộc họp trực tuyến của tỉnh với các huyện, thị xã, thành phố; nâng cao năng lực, hiệu quả trong việc chỉ đạo, điều hành giữa các cấp chính quyền trong tỉnh, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm từng bước cải cách thủ tục và giảm thiểu thời gian lãng phí trong các hoạt động hành chính; tổ chức kênh thông tin giúp các cơ quan trong hệ thống chính quyền chủ động trong việc thực hiện công tác chỉ đạo điều hành nhanh chóng và hiệu quả.

UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư chịu trách nhiệm sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, có hiệu quả tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước.

N.Q

[Trở về]