VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Đẩy mạnh công tác kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của UBND tỉnh giao trên địa bàn tỉnh năm 2020 
(Quang Binh Portal) - Thời gian qua, thông qua kết quả kiểm tra cho thấy, công tác cải cách TTHC năm 2020 tiếp tục được các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm, chỉ đạo quyết liệt trên cơ sở bám sát quy định pháp luật hiện hành và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh, đem lại nhiều kết quả chuyển biến tích cực, đã và đang góp phần thúc đẩy các lĩnh vực kinh tế - xã hội phát triển, góp phần rất lớn vào việc cải thiện môi trường đầu tư của tỉnh.
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, việc giải quyết TTHC đã được các cơ quan, đơn vị, địa phương áp dụng nhiều giải pháp tích cực, có hiệu quả như tổ chức xây dựng, phê duyệt hoặc trình UBND tỉnh phê duyệt các quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) để thiết lập quy trình điện tử lên Hệ thống Thông tin một cửa điện tử của tỉnh, trong đó việc luân chuyển hồ sơ, kết quả giữa các cơ quan chuyên môn và UBND tỉnh, cấp huyện, cấp xã được thực hiện thông qua 03 hình thức: Trực tuyến, qua Bộ phận Một cửa hoặc qua Dịch vụ Bưu chính công ích theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ.
Bên cạnh đó, các sở, ban, ngành cũng tập trung triển khai cung cấp dịch vụ công (DVC) trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng DVC tỉnh và tích hợp, kết nối lên Cổng DVC Quốc gia; tiếp tục tổ chức xây dựng mới các quy trình dịch vụ công trực tuyến trên Cổng DVC và Hệ thống Thông tin một cửa điện tử của tỉnh. Để đảm bảo chất lượng cung cấp DVC trực tuyến theo đúng cam kết, chỉ đạo của UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tổ chức thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC nói chung và hồ sơ trực tuyến nói riêng, tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại cho người dân, doanh nghiệp, đặc biệt là các đối tượng vùng sâu, vùng xa. Hồ sơ TTHC giải quyết quá hạn của các đơn vị, địa phương ít xảy ra, tỷ lệ không đáng kể, chủ yếu là do nguyên nhân khách quan. Tính công khai, minh bạch trong giải quyết TTHC ngày càng được đề cao và thực hiện nghiêm túc. Hầu hết các đơn vị, địa phương đã thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh về tổ chức các buổi đối thoại với người dân, doanh nghiệp về việc giải quyết TTHC.

Cùng với đó, việc cập nhật, trình UBND tỉnh công bố mới, sửa đổi, bổ sung TTHC được các sở, ban, ngành chủ động thường xuyên, kịp thời, đảm bảo chuẩn hóa 100% các TTHC theo hiệu lực thi hành của văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) quy định về TTHC. Bên cạnh đó, 100% cơ quan trực tiếp giải quyết TTHC đã niêm yết công khai dưới 02 hình thức là Bảng niêm yết và Sổ hướng dẫn TTHC. Việc ban hành quy định về TTHC thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh đã được kiểm soát chặt chẽ theo Nghị định số 63/2010/NĐ-CP, Nghị định số 92/2017/NĐ-CP và Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015. Công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính và việc thực hiện quy định hành chính đã được các đơn vị, địa phương quan tâm thực hiện, tất cả các phản ánh, kiến nghị được tiếp nhận đều đã phân công xử lý đúng theo quy định của pháp luật và Quy chế tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ theo quy định tại Quyết định số 574/QĐ-TTg ngày 25/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ; Cổng DVC Quốc gia và Cổng DVC của tỉnh.

Thông qua hoạt động kiểm tra, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế trong hoạt động kiểm soát TTHC để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục; đồng thời hoạt động kiểm tra cũng đã giúp UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và lãnh đạo các cấp, các ngành kịp thời nắm bắt tình hình và những khó khăn, vướng mắc trong kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh, từ đó có các giải pháp tháo gỡ, ban hành văn bản chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác kiểm soát TTHC trong năm 2021 và các năm tiếp theo, các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố khắc phục những tồn tại, hạn chế; tiếp tục bám sát quy định về nhiệm vụ kiểm soát TTHC tại các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về cải cách TTHC để triển khai thực hiện.

Theo đó, các sở, ngành, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng nhiệm vụ được UBND tỉnh giao; xây dựng, hoàn thiện và triển khai cung cấp DVC trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng DVC tỉnh; xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh; Kế hoạch số hóa kết quả giải quyết TTHC thuộc các cơ quan, đơn vị, địa phương giai đoạn 2020 - 2025 và các văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh về cải cách TTHC; kiểm soát chặt chẽ đối với quá trình soạn thảo ban hành văn bản QPPL có chứa quy định về TTHC, chỉ trình UBND tỉnh ban hành các TTHC theo đúng thẩm quyền được luật giao và đảm bảo sự cần thiết, tính hợp lý và hợp pháp; tiếp tục rà soát, cắt giảm triệt để quy trình, TTHC còn chồng chéo, vướng mắc, không cần thiết thuộc thẩm quyền của cơ quan mình; có biện pháp kiểm điểm, xử lý nghiêm đối với cá nhân cố tình gây khó khăn, nhũng nhiễu trong xử lý công vụ giải quyết TTHC; tập trung lựa chọn, tái cấu trúc quy trình, cung cấp trên môi trường điện tử các TTHC có nhu cầu lớn, liên quan nhiều đến hoạt động của người dân, doanh nghiệp trên Cổng DVC của tỉnh và kết nối, tích hợp với Cổng DVC Quốc gia.

Mặt khác, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục nghiên cứu, xây dựng quy trình DVC trực tuyến mức độ 3, 4 đối với các TTHC thuộc thẩm quyền quản lý của cả 03 cấp chính quyền để trình UBND tỉnh ban hành, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019: “Đến hết năm 2020, tối thiểu 30% DVC được thực hiện trực tuyến ở mức độ 4; đến năm 2025, tỷ lệ hồ sơ giải quyết theo DVC trực tuyến mức độ 3, 4 trên tổng số hồ sơ đạt từ 50% trở lên; 80% TTHC đáp ứng yêu cầu triển khai DVC trực tuyến mức độ 3, 4”; khẩn trương tích hợp các DVC trực tuyến mức độ 3 và 4 của tỉnh đã xây dựng trên Cổng DVC của tỉnh lên Cổng DVC Quốc gia; tổ chức xây dựng, chạy thử, hoàn thiện quy trình xử lý, luân chuyển hồ sơ, kết quả điện tử giữa các cơ quan giải quyết TTHC trong lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường và Lao động, Thương binh - Xã hội theo các quy trình liên thông giải quyết TTHC đã được UBND tỉnh phê duyệt; triển khai hiệu quả DVC “Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính” và các DVC trực tuyến 3, 4 đã được tích hợp trên Cổng DVC Quốc gia và Cổng DVC của tỉnh.

Ngoài ra, các cấp, các ngành, địa phương tổ chức chạy thử, hoàn thiện phần mềm đối với chế độ báo cáo định kỳ về tình hình kinh tế - xã hội phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh thuộc ngành, lĩnh vực quản lý; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trực thuộc chính thức triển khai việc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về tình hình kinh tế - xã hội theo quy định tại Quyết định số 3013/QĐ-UBND trên Hệ thống Thông tin báo cáo của tỉnh; cập nhật thông tin tự đánh giá, Phiếu đánh giá giải quyết TTHC lên chức năng “Đánh giá trực tuyến việc giải quyết TTHC” trên Cổng DVC của tỉnh theo quy định tại Quyết định số 1902/QĐ-UBND ngày 10/6/2020 của UBND tỉnh; xây dựng, duy trì, vận hành, quản lý Kho quản lý dữ liệu điện tử, bảo đảm về hạ tầng công nghệ thông tin, tài nguyên lưu trữ và một số chức năng liên quan đến công tác số hóa hồ sơ, tài liệu trên Cổng DVC/Hệ thống Thông tin một cửa điện tử của tỉnh; đồng thời hỗ trợ kỹ thuật trong việc triển khai, thực hiện Số hóa kết quả giải quyết TTHC…

Minh Huyền

[Trở về]