VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Đẩy mạnh thực hiện tinh giản biên chế, chấm dứt việc bố trí viên chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và các văn bản hướng dẫn của Chính phủ về thực hiện tinh giản biên chế, đến nay, toàn tỉnh đã thực hiện tinh giản được 172 biên chế công chức (đạt 8,15%), 1.592 biên chế sự nghiệp (đạt 6,76%), 81 chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ (đạt 5,63%). Từ nay đến năm 2021, toàn tỉnh phải giảm thêm ít nhất 39 biên chế công chức, 1.028 biên chế sự nghiệp và 63 chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ.
Để triển khai thực hiện tinh giản biên chế theo kế hoạch và chấm dứt việc bố trí viên chức trong các cơ quan hành chính cấp tỉnh, cấp huyện theo yêu cầu của Bộ Nội vụ, ngày 24/3/2020, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 445/UBND-NC yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tinh giản biên chế theo đúng lộ trình đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2557/QĐ-UBND ngày 17/7/2017 về việc điều chỉnh số lượng, lộ trình tinh giản biên chế tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2015 - 2021, đồng thời chỉ đạo những đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc đã thực hiện sắp xếp, kiện toàn theo Đề án 981/ĐA-UBND ngày 20/6/2018 của UBND tỉnh về sắp xếp, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2020 khẩn trương xây dựng, phê duyệt Đề án vị trí việc làm để làm cơ sở quản lý, sử dụng số lượng người làm việc và phương án bố trí số cán bộ quản lý, nhân viên dôi dư sau khi sắp xếp kiện toàn để có lộ trình cắt giảm số lượng người làm việc đảm bảo theo quy định.

Bên cạnh đó, các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố chấm dứt việc bố trí viên chức trong cơ quan hành chính, trong đó đơn vị, địa phương đang được giao biên chế sự nghiệp trong cơ quan, tổ chức hành chính thực hiện rà soát biên chế sự nghiệp được giao, số lượng viên chức hiện có để thực hiện điều động viên chức đang làm việc ở những vị trí việc làm quy định là công chức sang đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc phù hợp trước khi tiến hành tuyển dụng mới viên chức. Trong trường hợp không thể điều động, bố trí hết số viên chức đang làm việc ở những vị trí việc làm quy định là công chức thì tổng hợp danh sách, xây dựng phương án gửi Sở Nội vụ trước ngày 30/4/2020 để tổng hợp. Từ ngày 01/01/2021, UBND tỉnh không giao biên chế sự nghiệp cho các cơ quan, tổ chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện theo yêu cầu của Bộ Nội vụ.

Ngoài ra, UBND tỉnh giao Sở Nội vụ rà soát, tham mưu bố trí, cắt giảm số biên chế sự nghiệp trong cơ quan hành chính đã giao ở những vị trí đã được tuyển dụng vào công chức hoặc điều động, thuyên chuyển sang đơn vị sự nghiệp công lập và cơ quan đơn vị khác; tổng hợp danh sách, phương án bố trí của đơn vị, địa phương báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Mai Anh

 

[Trở về]