Bản in     Gởi bài viết  
Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về giải quyết tranh chấp dân sự, khiếu nại, tố cáo 
(Quang Binh Portal) - Ngày 04/6/2021, Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 1393/KH-STP về việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về giải quyết tranh chấp dân sự, khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh năm 2021.
Mục đích của Kế hoạch nhằm nâng cao năng lực thực hiện phổ biến những nội dung cơ bản của pháp luật về giải quyết tranh chấp dân sự, khiếu nại, tố cáo cho đội ngũ người thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. Bên cạnh đó, Kế hoạch cũng nhằm tiếp tục phố biến rộng rãi nội dung cơ bản của pháp luật về giải quyết tranh chấp dân sự, khiếu nại, tố cáo thông qua các hình thức, biện pháp hiệu quả, phù hợp, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trong giải quyết tranh chấp dân sự, khiếu nại, tố cáo để người dân lựa chọn các hình thức giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp theo các quy định của pháp luật.

Kế hoạch gắn liền với các hoạt động: Phổ biến, quán triệt các nội dung của pháp luật về giải quyết tranh chấp dân sự, khiếu nại, tố cáo cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, điều tra viên, kiểm sát viên, người làm công tác pháp chế tại các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; kết hợp lồng ghép phổ biên nội dung, kiến thức pháp luật cho đội ngũ hòa giải viên cơ sở; tuyên truyền, phổ biến thông qua Website, Facebook, Fanpage, loa truyền thanh cơ sở, hướng dẫn, tư vấn trực tiếp, tủ sách pháp luật, tiếp công dân, hòa giải…

Hồng Lựu

[Trở về]