VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp về lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo 
(Quang Binh Portal) - Trong kế hoạch xây dựng Chuyển đổi số ngành Giáo dục năm 2022, Sở Giáo dục - Đào tạo xác định sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của các cơ quan quản lý giáo dục và các cơ sở giáo dục, gắn kết với cải cách hành chính nhằm hiện đại hóa nền hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp về lĩnh vực giáo dục, đào tạo (GDĐT).
Cùng với đó, ngành Giáo dục cũng sẽ tiếp tục đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật, các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu dùng chung, chuyên ngành và công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin nhằm đẩy mạnh nhiệm vụ Chuyển đổi số trong GDĐT.

Kế hoạch gắn liền với các mục tiêu: 100% các đơn vị, cơ sở giáo dục trong toàn ngành thành lập Tổ Chỉ đạo Chuyển đổi số do người đứng đầu đơn vị, cơ sở giáo dục làm Tổ trưởng; tỷ lệ văn bản trao đổi giữa các đơn vị nội bộ ngành, cơ quan quản lí giáo dục, các cơ sở giáo dục với các cơ quan, đơn vị ngoài ngành hoàn toàn dưới dạng điện tử và dưới dạng điện tử song song với văn bản giấy đạt 96% (trừ văn bản thuộc phạm vi bí mật Nhà nước); trên 95% tỷ lệ hồ sơ công việc tại cơ quan Sở, trên 75% tỷ lệ hồ sơ công việc tại các phòng GDĐT, 52% tỷ lệ hồ sơ công việc tại các cơ sở giáo dục trong tỉnh được xử lý trên môi trường mạng; trên 80% chế độ báo cáo, chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê về kinh tế - xã hội phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của các cơ quan, đơn vị quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục được thực hiện trên hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh/bộ và Sở GDĐT, được tích hợp, kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống dùng chung của tỉnh và liên thông với hệ thống thông tin báo cáo Quốc gia; trên 50% cơ sở dữ liệu tạo nền tảng phát triển chính quyền số, chuyển đổi số quan trọng của ngành được kết nối, chia sẻ; mở dữ liệu của ngành để cung cấp dịch vụ công kịp thời, một lần khai báo, trọn vòng đời phục vụ người dân và phát triển kinh tế - xã hội; trên 30% hoạt động kiểm tra của cơ quan, đơn vị quản lí giáo dục được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan, đơn vị quản lý; 100% tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 phổ biến, liên quan tới người dân, doanh nghiệp trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh được tích hợp lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Tỷ lệ người dân và doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công được đánh giá trên Cổng Dịch vụ công đạt trên 85% đối với cấp Sở, trên 80% đối với cấp phòng GDĐT. 100% tỷ lệ giao dịch trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh được xác thực điện tử; 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành được phổ biến, quán triệt thường xuyên về trách nhiệm và kỹ năng cơ bản bảo đảm an toàn thông tin; 100% cán bộ phụ trách CNTT của các đơn vị, cơ sở giáo dục được đào tạo, bồi dưỡng về an toàn thông tin; 50% trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh lắp đặt, sử dụng các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt để thanh toán học phí và các giao dịch khác; số lượng và giá trị giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học, cơ sở giáo dục đạt 50%...

Để đạt được kết quả đó, ngành GDĐT đã xây dựng các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể trong công tác xây dựng, ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo; chuyển đổi nhận thức; xây dựng, phát triển cơ sở dữ liệu số; tăng cường đảm bảo an toàn, an ninh mạng; phát triển nguồn nhân lực; bảo đảm các điều kiện về hạ tầng, cơ sở vật chất và trang thiết bị triển khai Chuyển đổi số; đẩy mạnh hợp tác với các tập đoàn CNTT, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp để hỗ trợ xây dựng, triển khai các giải pháp giáo dục thông minh; giới thiệu và triển khai các chương trình giáo dục tiên tiến; các mô hình, phương pháp dạy học hiện đại; nâng cao năng lực sử dụng, ứng dụng CNTT cho đội ngũ cán bộ quản lí, giáo viên và học sinh…

PV Hồng Lựu

[Trở về]