VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Ngày 03/9/2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 4744/BTNMT-TCQLĐĐ về việc lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện. Theo quy định tại Điều 52, Điều 63 Luật Đất đai, căn cứ để thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất là kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch: “Kế hoạch sử dụng đất phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất và căn cứ lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện là quy hoạch tỉnh, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh”. Tuy nhiên, hiện nay Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021 - 2030 đang triển khai thực hiện, chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Do đó, Căn cứ quy định tại Khoản 1, Điều 1 Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16/8/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải thích một số điều của Luật Quy hoạch: “Các quy hoạch theo quy định tại Luật Quy hoạch và các luật, pháp lệnh đã được sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến quy hoạch có thể lập đồng thời. Quy hoạch nào được lập, thẩm định xong trước thì được quyết định hoặc phê duyệt trước. Sau khi quy hoạch được quyết định hoặc phê duyệt, nếu có mâu thuẫn thì quy hoạch thấp hơn phải điều chỉnh theo quy hoạch cao hơn”. Để đảm bảo kịp thời phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện làm căn cứ giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và đấu giá quyền sử dụng đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương, ngày 22/9/2020, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1716/UBND-TNMT về việc lập Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định của pháp luật; đồng thời tích hợp vào Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh thời kỳ 2021 - 2025 sau khi cấp có thẩm quyền phê duyệt để đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất.

Cùng với đó, UBND tỉnh cũng giao Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện lập Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030; kế hoạch sử dụng đất 2021 cấp huyện đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng.

Minh Huyền

[Trở về]