VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2015 
(Quang Binh Portal) - Theo báo cáo của Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh, trong thời gian qua, Chương trình đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong toàn tỉnh và bước đầu đạt được những kết quả tích cực. Tuy nhiên, tại các địa phương, tiến độ triển khai thực hiện Chương trình vẫn còn chậm so với yêu cầu, công tác chỉ đạo chưa thực sự quyết liệt, một số xã điểm tình hình vẫn chưa có nhiều chuyển biến so với đầu năm.
Để hoàn thành các mục tiêu xây dựng NTM trong năm 2015 đúng thời hạn đề ra, ngày 10/9/2015, UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo tại Công văn số 1077/UBND-KTN về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2015.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu UBND, Ban Chỉ đạo các huyện, thành phố, thị xã, UBND 16 xã đăng ký hoàn thành xây dựng NTM năm 2015 cùng các sở, ngành, đơn vị liên quan tập trung kiện toàn bộ máy chỉ đạo thực hiện Chương trình cấp huyện, xã và thôn, bản; theo dõi, giám sát việc triển khai thực hiện Chương trình trên địa bàn; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục thẩm định nhằm sớm khởi công các công trình xây dựng NTM trên địa bàn, nhất là tại các xã đăng ký hoàn thành xây dựng NTM năm 2015. Bên cạnh đó, UBND các huyện tiếp tục chỉ đạo trực tiếp, quyết liệt các xã điểm khẩn trương hoàn thành các tiêu chí chưa đạt; có kế hoạch củng cố, giữ vững các tiêu chí đã hoàn thành, đảm bảo đạt đủ các tiêu chí xây dựng NTM đúng tiến độ đề ra; phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, đơn vị được phân công đôn đốc, chỉ đạo các xã điểm trên địa bàn để kịp thời tháo gỡ các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình. Ngoài ra, các địa phương tập trung tiến hành rà soát, đánh giá số tiêu chí còn thiếu so với kế hoạch đề ra, có phương án chỉ đạo quyết liệt để hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng bình quân 2,5 - 3 tiêu chí/xã trong năm 2015.

Đối với những sở, ngành được phân công chỉ đạo 16 xã, UBND tỉnh lưu ý các đơn vị tiếp tục bám sát, đôn đốc tình hình triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM tại các xã điểm đã được phân công và các tiêu chí thuộc lĩnh vực phụ trách.

Được biết, đến nay, toàn tỉnh có 12 xã đạt 19 tiêu chí, 26 xã đạt 15 - 18 tiêu chí, 42 xã đạt 10 - 14 tiêu chí, 48 xã đạt 05 - 09 tiêu chí và 08 xã dưới 05 tiêu chí. Bình quân đạt 11,2 tiêu chí/xã, riêng 16 xã được chọn để phấn đấu đạt chuẩn NTM trong năm 2015 đạt bình quân 16,5 tiêu chí/xã, cao hơn mức bình quân toàn tỉnh 5,3 tiêu chí/xã...

Minh Huyền

[Trở về]