VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 
(Quang Binh Portal) - Ngày 10/7/2019, UBND huyện Lệ Thủy đã ban hành Công văn số 1537/UBND-TCKH về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp thúc đẩy tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 đối với các dự án trên địa bàn.
Theo đó, UBND huyện Lệ Thủy yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường đôn đốc, hướng dẫn các chủ đầu tư thực hiện giải ngân nguồn vốn đầu tư công; triển khai công tác giám sát, đánh giá dự án đầu tư theo quy định; chủ động rà soát, đề xuất điều chỉnh kế hoạch vốn của các dự án giải ngân chậm tiến độ sang dự án khác có nhu cầu, tiến độ giải ngân tốt.

Bên cạnh đó, UBND huyện cũng chỉ đạo các địa phương và chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để làm thủ tục thanh toán khi có khối lượng nghiệm thu, không để dồn vốn vào thời gian cuối năm mới thanh quyết toán; sớm hoàn thành các thủ tục để trình cấp có thẩm quyền thẩm tra, phê duyệt quyết toán, giải ngân hết số vốn cho nhà thầu theo nội dung hợp đồng đối với dự án đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, nhất là đẩy nhanh tiến độ thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật theo quy định của Luật Xây dựng, các văn bản hướng dẫn của UBND tỉnh để thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 đúng quy định…

Hồng Lựu

[Trở về]