VĂN BẢN MỚI

Đề án ''Xác định Chỉ số cải cách hành chính cấp sở, ban, ngành, cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh''
Xem tiếp
Đề án thực hiện cơ chế một cửa liên thông tại UBND huyện Quảng Trạch
Xem tiếp
Đề án Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình
Xem tiếp
Đề án thực hiện cơ chế một cửa liên thông hiện đại tại UBND thành phố Đồng Hới
Xem tiếp
Đề án thực hiện cơ chế 'Một cửa' của Sở Nội vụ.
Xem tiếp
Đề án thực hiện cơ chế 'Một cửa' của Sở Tài chính.
Xem tiếp
Đề án thực hiện cơ chế 'Một cửa' của Sở Tư pháp.
Xem tiếp
Đề án thực hiện cơ chế 'Một cửa' của Sở Xây dựng.
Xem tiếp
Đề án thực hiện cơ chế 'Một cửa' của Sở Giao thông - Vận tải.
Xem tiếp
Đề án thực hiện cơ chế 'Một cửa' của Sở Khoa học và Công nghệ.
Xem tiếp