VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Đến năm 2025, ít nhất 70% số xã, phường, thị trấn tổ chức được một hình thức tuyên truyền về phòng ngừa mại dâm và duy trì thường xuyên 
(Quang Binh Portal) - Đó là mục tiêu đặt ra tại Kế hoạch số 442/KH-UBND về việc thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
Ngoài ra, Kế hoạch cũng phấn đấu, đến năm 2025, thông tin về phòng, chống mại dâm được đăng tải trên cơ quan báo chí địa phương ít nhất một tháng/lần; ít nhất 70% người lao động tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm, 60% người lao động trong các khu công nghiệp, 100% học sinh, sinh viên trường trung học phổ thông, cơ sở giáo dục đại học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp được tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật, cung cấp thông tin, kiến thức về phòng, chống mại dâm, thực hiện hành vi tình dục lành mạnh, an toàn.

Bên cạnh đó, 100% các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện hoạt động phòng, chống tệ nạn mại dâm; ít nhất 70% các huyện, thị xã, thành phố lồng ghép nhiệm vụ phòng, chống tệ nạn mại dâm với việc thực hiện chương trình phát triển kinh tế - xã hội, chương trình an sinh, trợ giúp xã hội, phòng, chống ma túy, mua bán người, HIV/AIDS; 100% tố giác, tin báo, khiếu nại hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống mại dâm được tiếp nhận, xác minh, phân loại, xử lý kịp thời; hàng năm, tăng 03 - 05% số tội phạm liên quan đến mại dâm được xử lý theo quy định của pháp luật, đặc biệt những địa bàn trọng điểm; tổ chức rà soát, kiểm tra, giám sát ít nhất 20% số cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm trên địa bàn tỉnh.

Ít nhất 50% địa bàn các huyện, thị xã, thành phố xây dựng, triển khai, duy trì được mô hình thí điểm về phòng ngừa mại dâm, hỗ trợ can thiệp giảm hại, phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, đảm bảo quyền của người lao động trong cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm, cung cấp dịch vụ hỗ trợ hòa nhập cộng đồng đối với người bán dâm; 60% người bán dâm có nhu cầu và đủ điều kiện được tiếp cận, sử dụng dịch vụ hỗ trợ xã hội, hòa nhập cộng đồng...

Các giải pháp chủ yếu để thực hiện mục tiêu, đó là tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự quản lý của chính quyền; nâng cao hiệu quả truyền thông, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng, chống mại dâm; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện hoạt động phòng ngừa mại dâm thông qua lồng ghép chương trình có liên quan tại địa phương; tăng cường thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật, điều tra, truy tố tội phạm liên quan đến mại dâm; xây dựng, triển khai hoạt động can thiệp giảm tác hại, phòng ngừa lây nhiễm bệnh xã hội và HIV/AIDS, phòng ngừa, giảm tình trạng bạo lực trên cơ sở giới trong phòng, chống mại dâm; đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống mại dâm; xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh, không có mại dâm; phòng ngừa, giảm thiểu tác hại của tệ nạn mại dâm đối với đời sống xã hội; hợp tác quốc tế; tham gia xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật về phòng, chống mại dâm.

Kế hoạch nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và toàn xã hội; giảm thiểu tác hại của hoạt động mại dâm đối với đời sống xã hội; không phát sinh mới điểm phức tạp về tệ nạn mại dâm; phòng ngừa, giảm thiểu số người bán dâm, tội phạm mua bán dâm, ngăn chặn sự gia tăng hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến mại dâm; bảo đảm quyền bình đẳng trong việc tiếp cận, sử dụng dịch vụ xã hội của người bán dâm, tạo cơ hội cho họ thay đổi cuộc sống, hòa nhập cộng đồng bền vững.

PV Hồng Mến

 

[Trở về]