VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Đến năm 2025, Thư viện tỉnh, Thư viện các trường đại học, cao đẳng và thư viện cấp huyện cơ bản hoàn thiện việc phát triển hạ tầng số, dữ liệu số 
(Quang Binh Portal) - Đó là mục tiêu phấn đấu được tỉnh đặt ra tại Kế hoạch số 511/KH-UBND ban hành ngày 07/4/2021 nhằm triển khai thực hiện Quyết định số 206/QĐ-TTg ngày 11/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số ngành Thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh.
Bên cạnh đó, Kế hoạch cũng đặt ra mục tiêu đến năm 2025, Thư viện tỉnh, Thư viện các trường đại học, cao đẳng ở trên địa bàn có Trang Thông tin điện tử cung cấp dịch vụ trực tuyến, tích hợp với thành phần dữ liệu mở của Hệ tri thức Việt số hóa có khả năng cung cấp dịch vụ trực tuyến trên nhiều phương tiện truy cập (trừ các dịch vụ thuộc phạm vi bí mật nhà nước và dịch vụ đọc hạn chế); 70% tài liệu cổ, quý hiếm và bộ sưu tập tài liệu có giá trị đặc biệt về lịch sử, văn hóa, khoa học ở thư viện tỉnh được số hóa; 70% tài liệu nội sinh, các công trình nghiên cứu khoa học do các thư viện đại học thu thập và quản lý được số hóa; 100% người làm công tác thư viện được đào tạo và đào tạo lại, cập nhật các kiến thức, kỹ năng vận hành thư viện hiện đại.

Định hướng đến năm 2030, Thư viện tỉnh, Thư viện các trường đại học, cao đẳng ở trên địa bàn và thư viện cấp huyện hoàn thiện việc phát triển hạ tầng số, dữ liệu số, triển khai liên thông, chia sẻ tài nguyên và sản phẩm thông tin thư viện trên địa bàn; tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển thư viện số, thực hiện liên thông ở mọi loại hình thư viện, bảo đảm cung ứng hiệu quả dịch vụ cho người sử dụng thư viện mọi nơi, mọi lúc.
Nhiệm vụ đặt ra là phải tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức nâng cao nhận thức của chính quyền các cấp và người làm công tác thư viện về vai trò quan trọng và yêu cầu sớm triển khai chuyển đổi số ngành Thư viện đồng bộ với chuyển đổi số ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch; hoàn thiện cơ chế, chính sách của tỉnh có liên quan nhằm thúc đẩy chuyển đổi số; hoàn thiện và phát triển hạ tầng số của ngành Thư viện; phát triển dữ liệu số ngành Thư viện; xây dựng và phát triển nền tảng số; bảo đảm an toàn, an ninh mạng; phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đẩy mạnh hợp tác quốc tế.

Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức của hệ thống chính trị và toàn xã hội về ứng dụng công nghệ thông tin trong chuyển đổi số ngành Thư viện là một trong những nội dung quan trọng của sự nghiệp phát triển văn hóa, giáo dục của địa phương, đất nước, từ đó xây dựng hệ sinh thái số với nội dung sâu sắc, đa dạng, cách thức tổ chức, khai thác tài nguyên và sản phẩm thông tin, tiện ích và dịch vụ phong phú, sinh động, đáp ứng nhu cầu của người dân trong nền kinh tế số, xã hội số; đồng thời số hóa tài nguyên thông tin, phục vụ kết nối liên thông, đồng bộ, thống nhất, phù hợp với quy mô, đặc thù của từng loại thư viện, sớm hình thành thư viện điện tử, thư viện số, cung cấp dịch vụ trực tuyến và phổ biến rộng rãi tới tất cả người dân, lan tỏa, truyền bá văn hóa, góp phần nâng cao dân trí, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân.

Hồng Mến

[Trở về]
Thông tin nổi bật

Tra cứu mã số thuế, 678.vn, sntv.vn, hocde.vn, Projectrunway.com.vn, Nox, Amelinda Hieu, nhipdapnhadat.com.vn, Kí tự đặc biệt ff, kitudacbiet


Chứng nhận ISO 9001, Chứng nhận ISO 22000, Chứng nhận ISO 14001, ISO quốc tế, Chứng nhận hợp quy, Chứng nhận ISO, Chứng nhận ISO 27001, Chứng chỉ an toàn, Chứng chỉ năng lực xây dựng, Làm lý lịch tư pháp