VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Đến năm 2025, toàn tỉnh phấn đấu có 01 - 02 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn hoặc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới 
(Quang Binh Portal) - Mặc dù xuất phát điểm thấp nhưng với sự quyết tâm, nỗ lực của cả hệ thống chính trị và cách làm sáng tạo ở nhiều địa phương nên trong giai đoạn 2016 - 2020, Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.
Cụ thể, số tiêu chí đạt được bình quân/xã tăng từ 3,6 tiêu chí lên 15,5 tiêu chí, cao hơn bình quân chung cả nước. Đến hết năm 2020, toàn tỉnh có 81/128 xã đạt chuẩn nông thôn mới (chiếm 63,3%, vượt chỉ tiêu Nghị quyết là 50% số xã). Cùng với đó, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc, ngày càng khang trang, văn minh hơn; đời sống vật chất, tinh thần được cải thiện đáng kể. Thu nhập của cư dân nông thôn đạt 31,3 triệu đồng/người/năm, cao hơn 3,4 triệu đồng so với các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ.

Tuy vậy, trong thời gian qua, Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới có phần chững lại và khoảng cách chênh lệch về kết quả xây dựng nông thôn mới giữa các địa phương còn khá lớn.

Để Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt kết quả cao hơn nữa, giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới thực chất, đi vào chiều sâu, hiệu quả, bền vững gắn với công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn và nâng cao thu nhập người dân khu vực nông thôn; bảo tồn văn hóa đặc trưng, phong tục, tập quán tốt đẹp, huy động mạnh mẽ sự tham gia của người dân và các nguồn lực xã hội.

Đặc biệt, địa phương sẽ thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và nông thôn mới cấp thôn, bản; phát triển sản phẩm đặc sản, thế mạnh của địa phương theo hướng “Mỗi xã một sản phẩm” gắn với xây dựng thương hiệu nhằm phấn đấu đến năm 2025 có 01 - 02 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn hoặc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; 87% số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (112 xã), 30% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (39 xã), 10% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu (13 xã)…

PV Minh Huyền

[Trở về]