VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu

Tải QB Portal App

    Bản in     Gởi bài viết  
Điều chỉnh phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Minh Hóa Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Ngày 21/10/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3390/QĐ-UBND về việc điều chỉnh phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Minh Hóa với nội dung cụ thể như sau:

 

Điều 1. Điều chỉnh phân loại cấp độ dịch COVID-19 để áp dụng các biện pháp hành chính “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn huyện Minh Hóa, cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh áp dụng Cấp 4 - Nguy cơ rất cao tương ứng với màu đỏ đối với một phần Tổ dân phố 5, thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa (có sơ đồ kèm theo).

2. Điều chỉnh áp dụng Cấp 3 - Nguy cơ cao tương ứng với màu cam đối với thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa (trừ khu vực đang áp dụng Cấp 4)

Điều 2. Thời gian áp dụng các nội dung tại Điều 1 từ 19h00 ngày 21/10/2021 cho đến khi có thông báo mới.

Điều 3.

1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND huyện Minh Hóa căn cứ phân loại cấp độ dịch COVID-19 tại Quyết định này để áp dụng các biện pháp hành chính tương ứng với cấp độ dịch trên địa bàn theo quy định tại Quyết định số 3375/QĐ-UBND ngày 20/10/2021 của UBND tỉnh về việc Quy định tạm thời một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

2. Sở Y tế chủ trì, phối hợp UBND huyện Minh Hóa căn cứ diễn biến tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn huyện, kịp thời tham mưu UBND tỉnh quyết định điều chỉnh phân loại cấp độ dịch COVID-19 theo quy định.

3. Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm cập nhật Bản đồ cấp độ dịch COVID-19 tỉnh Quảng Bình theo Quyết định của UBND tỉnh ban hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Minh Hóa; Chủ tịch UBND trị trấn Quy Đạt; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nguồn: Quyết định số 3390/QĐ-UBND ngày 21/10/2021

[Trở về]
Bạn đọc quan tâm

CON SỐ - SỰ KIỆN