VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Đổi mới nội dung, hình thức và nâng cao chất lượng công tác truyền thông về bình đẳng giới Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Đó là mục tiêu UBND tỉnh đề ra tại Kế hoạch số 431/KH-UBND về việc thực hiện Chương trình Truyền thông về bình đẳng giới đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.
Cụ thể, hàng năm, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân được truyền thông, phổ biến, cập nhật thông tin về pháp luật, chính sách về bình đẳng giới ít nhất 02 cuộc. Đến năm 2025, 100% sở, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch, triển khai hoạt động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới hàng năm; đạt ít nhất 70% cơ quan truyền thông áp dụng thí điểm và đến năm 2030 đạt 90% cơ quan truyền thông chính thức áp dụng Bộ chỉ số về giới trong truyền thông. Phấn đấu đến năm 2030, nhận thức về bình đẳng giới của các nhóm đối tượng trong cộng đồng tăng từ 10 - 15% so với năm 2025 và 100% các hương ước, quy ước của cộng đồng đã được thông qua không có sự phân biệt đối xử về giới.

Để hoàn thành mục tiêu, các cấp, các ngành và địa phương tăng cường cung cấp thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách và kết quả thực hiện công tác bình đẳng giới; đẩy mạnh xã hội hóa công tác truyền thông, huy động nguồn lực, phương tiện và sự tham gia, hưởng ứng của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, người dân, đặc biệt là nhà lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, những người có uy tín, ảnh hưởng lớn trong xã hội; mở rộng công tác giáo dục về bình đẳng giới trong gia đình, nhà trường, cộng đồng, thúc đẩy sự tham gia của trẻ em. Toàn tỉnh tăng cường truyền thông về luật pháp, chính sách và những thành tựu, kết quả về bình đẳng giới cho các đối tác quốc tế; tích cực đấu tranh, phản bác những thông tin sai lệch về bình đẳng giới và chính sách của Đảng, Nhà nước; đẩy mạnh kiểm tra, giám sát công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bình đẳng giới, nhân rộng mô hình truyền thông về bình đẳng giới có hiệu quả…

PV Mai Anh

[Trở về]