VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn trong tình hình mới 
(Quang Binh Portal) - Tỉnh ủy vừa ban hành Kế hoạch số 34-KH/TU về thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới. 
Mục tiêu của Kế hoạch là xây dựng tổ chức Công đoàn tỉnh vững mạnh toàn diện, có năng lực thích ứng và giải quyết các vấn đề đặt ra, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới; làm tốt vai trò cầu nối, giữ mối liên hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với giai cấp công nhân, người lao động; chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; xứng đáng là tổ chức đại diện lớn nhất, trung tâm tập hợp, đoàn kết giai cấp công nhân, người lao động, góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, là lực lượng tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ổn định an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Mục tiêu cụ thể là đến năm 2023 phấn đấu có 51.000 đoàn viên công đoàn; trên 86% các doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức công đoàn ký kết được thỏa ước lao động tập thể. Đến năm 2025, phấn đấu có 52.000 đoàn viên Công đoàn; hầu hết doanh nghiệp có 25 công nhân, lao động trở lên có tổ chức Công đoàn; 90% trở lên các doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức công đoàn ký kết được thỏa ước lao động tập thể. Đến năm 2030, phấn đấu có 54.500 đoàn viên Công đoàn; nơi chưa có tổ chức đại diện người lao động thì phần lớn người lao động được tập hợp, tham gia hoạt động do Công đoàn tổ chức; 94% trở lên các doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức Công đoàn ký kết được thỏa ước lao động tập thể. Đến năm 2045, có 61.000 đoàn viên Công đoàn; 99% doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức Công đoàn ký kết được thỏa ước lao động tập thể.

Để đạt được mục tiêu, Kế hoạch đưa ra một số giải pháp như: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động Công đoàn; đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tập hợp, vận động đoàn viên, người lao động; tập trung phát triển đoàn viên, Công đoàn cơ sở; tiếp tục sắp xếp, hoàn thiện mô hình tổ chức; xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn chuyên nghiệp, đủ phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; đổi mới nội dung, phương thức hoat động Công đoàn đáp ứng yêu cầu tinh hình mới; xây dựng nguồn tài chính đủ mạnh để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn.

Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội trong việc xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; góp phần quan trọng xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân và bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa.

PV: NQ

[Trở về]