VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Đôn đốc cơ sở giết mổ lợn nhỏ lẻ trên địa bàn đưa lợn vào giết mổ tại cơ sở giết mổ tập trung 
(Quang Binh Portal) - Trong thời gian qua, công tác quản lý giết mổ gia súc, gia cầm đã được UBND xã, thị trấn và cơ quan chức năng quan tâm chỉ đạo thực hiện, vì thế các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ từng bước hoạt động nề nếp, góp phần nâng cao ý thức về an toàn thực phẩm và phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn. Tuy nhiên, các cơ sở giết mổ gia súc nhỏ lẻ nằm trong khu dân cư, khó khăn trong việc kiểm soát điều kiện giết mổ và vệ sinh thú y, tiềm ẩn ô nhiễm môi trường trong khu dân cư.
Căn cứ Quyết định số 2956/QĐ-UBND ngày 22/10/2014 ngày 22/10/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014 - 2020, trong đó quy hoạch cơ sở giết mổ tập trung tại thị trấn Quán Hàu, Lương Ninh, Vĩnh Ninh và Quyết định số 2148/QĐ-UBND ngày 19/6/2019 của UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án cơ sở giết mổ gia súc tập trung của ông Phan Bá Tứ và bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, đến nay, cơ sở giết mổ tập trung của ông Phan Bá Tứ ở xã Lương Ninh đã được xây dựng hoàn thành, đủ điều kiện đi vào hoạt động.

Để đảm bảo cơ sở giết mổ tập trung hoạt động có hiệu quả, UBND huyện Quảng Ninh đã có Công văn số 918/UBND ngày 10/10/2019 về đưa việc giết mổ lợn tại các cơ sở giết mổ nhỏ vào cơ sở giết mổ tập trung.

Theo đó, UBND huyện yêu cầu các xã Lương Ninh, Vĩnh Ninh, thị trấn Quán Hàu thông báo, đôn đốc cơ sở giết mổ lợn nhỏ lẻ trên địa bàn đưa lợn vào giết mổ tại cơ sở giết mổ tập trung; tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm đối với các trường hợp thịt không có dấu kiểm soát giết mổ bán ở chợ. Cùng với đó, UBND huyện cũng yêu cầu Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện bố trí cán bộ thực hiện kiểm soát giết mổ lợn tại cơ sở giết mổ tập trung ở xã Lương Ninh theo quy trình kiểm soát giết mổ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y. Đội kiểm tra liên ngành huyện tăng cường công tác kiểm tra các chợ trên địa bàn huyện; đồng thời phối hợp với UBND các xã, thị trấn xử lý nghiêm những trường hợp thịt bán ở chợ không có dấu kiểm soát giết mổ.

Minh Huyền

[Trở về]