VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Đôn đốc thực hiện nghĩa vụ tài chính và kiểm tra tiến độ các dự án đầu tư Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Để triển khai thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 670-TB/TU ngày 28/12/2017 về chủ trương giải quyết các dự án chậm tiến độ và nợ tiền thuê đất, ngày 09/01/2018, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 34/UBND-TNMT về việc đôn đốc thực hiện nghĩa vụ tài chính và kiểm tra tiến độ các dự án đầu tư.
Theo đó, UBND tỉnh giao Cục Thuế thường xuyên đôn đốc và có biện pháp để các đơn vị thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước theo như cam kết về trả tiền thuê đất, thuế đất phi nông nghiệp, tiền phạt chậm nộp.

Bên cạnh đó, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế và các sở, ngành liên quan đẩy mạnh kiểm tra tiến độ thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Nếu đơn vị không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nội dung như cam kết về trả tiền thuê đất, thuế đất phi nông nghiệp, tiền phạt chậm nộp và đầu tư xây dựng dự án đưa vào sử dụng thì tham mưu UBND tỉnh thu hồi đất theo đúng quy định của pháp luật.

Được biết, thời gian qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành, địa phương rà soát, xem xét thu hồi đất đối với 08 dự án đầu tư đã giao đất, cho thuê đất nhưng không triển khai theo đúng thời hạn quy định với tổng diện tích 252.302m2.

Mai Anh

[Trở về]