VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Đôn đốc tiến độ thu tiền sử dụng đất, quyết tâm hoàn thành vượt chỉ tiêu dự toán thu tiền sử dụng đất năm 2018 Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Tại cuộc họp bàn về công tác phát triển quỹ đất ngày 19/9/2018, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, đơn vị đã cam kết tổ chức đấu giá thu tiền sử dụng đất vượt chỉ tiêu của UBND tỉnh giao đầu năm là 1.575 tỷ đồng, đạt mức xấp xỉ 2.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến nay, theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh, mức tiền sử dụng đất toàn tỉnh mới nộp vào Ngân sách Nhà nước được 718 tỷ đồng, bằng 65,3% dự toán HĐND tỉnh giao.
Để quyết tâm hoàn thành vượt chỉ tiêu dự toán thu tiền sử dụng đất năm 2018, một trong các chỉ tiêu quan trọng quyết định mức độ hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước của tỉnh, ngày 08/11/2018, UBND tỉnh đã có Công văn số 1885/UBND-TH yêu cầu Giám đốc sở, ngành có liên quan; Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện các nội dung đã chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo kết luận số 3459/TB-VPUBND ngày 25/9/2018 của Văn phòng UBND tỉnh.

Sở Tài chính hướng dẫn, đôn đốc các địa phương, nhất là Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố rà soát, cân đối, phân chia nguồn thu tiền sử dụng đất hiện đang còn ở tài khoản tạm giữ để kịp thời nộp vào ngân sách Nhà nước theo đúng quy định.

Giám đốc Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi Trường; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các cấp, ngành liên quan kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án tạo quỹ đất, khẩn trương đưa ra đấu giá đối với dự án đã đủ điều kiện để kịp thời huy động nguồn thu trong năm 2018.

Đặc biệt, UBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng đôn đốc nhà đầu tư các dự án xã hội hóa nộp tiền sử dụng đất theo đúng thời gian đã cam kết.

Hồng Mến

[Trở về]