VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Đôn đốc triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin trên địa bàn tỉnh 
(Quang Binh Portal) - Để tiếp tục thực hiện Luật Tiếp cận thông tin và Nghị định số 13/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Tiếp cận thông tin, ngày 11/12/2019, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 2057/UBND-NC về việc đôn đốc triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin.
Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật và Nghị định số 13/2018/NĐ-CP đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp, Nhân dân trên địa bàn. Căn cứ vào điều kiện thực tế, các cấp, các ngành và địa phương tiến hành rà soát, bố trí đơn vị, bộ phận hoặc người làm đầu mối cung cấp thông tin; tăng cường tập huấn, nâng cao trình độ, kỹ năng cung cấp thông tin cho người làm đầu mối cung cấp thông tin của cơ quan, đơn vị mình; chuẩn bị tốt cơ sở vật chất và trang thiết bị cần thiết cho việc cung cấp thông tin cho công dân; thực hiện biện pháp phù hợp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người khuyết tật, người sinh sống ở khu vực biên giới, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thực hiện quyền tiếp cận thông tin.

Bên cạnh đó, các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; các huyện, thị xã, thành phố ban hành và công bố Quy chế nội bộ về tổ chức cung cấp thông tin; thường xuyên cập nhật, công khai Danh mục thông tin và Danh mục thông tin được tiếp cận có điều kiện; xây dựng, duy trì Chuyên mục về tiếp cận thông tin; tổ chức rà soát, phân loại, kiểm tra và bảo đảm tính bí mật của thông tin; duy trì, lưu giữ, cập nhật cơ sở dữ liệu thông tin mà cơ quan, đơn vị, địa phương mình có trách nhiệm cung cấp cho công dân, bảo đảm thông tin có hệ thống, đầy đủ, toàn diện, kịp thời, dễ dàng tra cứu; chú trọng số hóa các văn bản, hồ sơ, tài liệu và kết nối với mạng điện tử trên toàn quốc để có thể truy cập thông tin dễ dàng từ các hệ thống khác, tăng cường cung cấp thông tin qua mạng điện tử.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các cấp, các ngành và địa phương chỉ đạo đơn vị, bộ phận hoặc người làm đầu mối cung cấp thông tin trong việc xử lý, phân loại thông tin, thống kê số liệu về kết quả cung cấp thông tin cho công dân theo từng năm như số lượng thông tin được yêu cầu, số lượng thông tin đã cung cấp, loại thông tin được yêu cầu cung cấp, chi phí cung cấp thông tin, số lượng trường hợp từ chối cung cấp thông tin và lý do...

Mai Anh

[Trở về]
Thông tin nổi bật

Tra cứu mã số thuế, 678.vn, sntv.vn, hocde.vn, Projectrunway.com.vn, Nox, Amelinda Hieu, nhipdapnhadat.com.vn, App hocde.vn