VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  

DANH SÁCH CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CỦA CÁC ĐƠN VỊ LÀM VIỆC TẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ
TẠI TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH

TT

Đơn vị công tác

Họ và tên

Di động

Email

1.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Nguyễn Thanh Hiếu

0912601206

hieunt.skhdt@quangbinh.gov.vn

Nguyễn Thị Lựu

0944201512

luunt.skhdt@quangbinh.gov.vn

2.

Sở Công thương

Đào Thị Nguyệt Thanh

0905023638

thanhdtn.sct@quangbinh.gov.vn

3.

Sở Giao thông vận tải

Nguyễn Thị Tố Tình

0394150405

tinhntt.sgtvt@quangbinh.gov.vn

Đinh Quang Phúc

0946361464

phucdq.sgtvt@quangbinh.gov.vn

4.

Sở Xây dựng

Trần Nguyễn

0982913568

nguyent.sxd@quangbinh.gov.vn

5.

Sở Tài nguyên và Môi trường

Đinh Thị Thu Hà

0905916866

hadtt.stnmt@quangbinh.gov.vn

Nguyễn Thị Phương Thủy

0906261179

thuyntp.stnmt@quangbinh.gov.vn

6.

Sở Văn hóa và Thể thao

Nguyễn Thị Lệ Nhung

0986705848

nhungntl.svhtt@quangbinh.gov.vn

7.

Sở Nội vụ

Đoàn Thị Mai Phương

0917711728

phuongdtm.snv@quangbinh.gov.vn

8.

Ban quản lý Khu Kinh tế

Võ Mạnh Hào

0913295081

haovm.kkt@quangbinh.gov.vn

9.

Sở Y tế

Trần Thị Lệ Hằng

0917335099

hangttl.syt@quangbinh.gov.vn

Hoàng Thanh Lan

0948156135

lanht.syt@quangbinh.gov.vn

10.

Sở Tư pháp

Lê Thị Phương Thủy

0935083567

thuyltp.stp@quangbinh.gov.vn

11.

Sở Lao động TBXH

Hoàng Thị Thanh Tú

0985517799

tuhtt.sld@quangbinh.gov.vn

12.

Văn phòng UBND tỉnh

Đặng Quốc Đạt

0905757875

datdq@quangbinh.gov.vn

13.

Bưu điện tỉnh

Võ Thị Bảo Ngọc

0829383383

baongoc_1983@hotmail.com

 

Ghi chú: Số điện thoại tại Trung tâm Hành chính công tỉnh: 0232. 3812812

[Trở về]