VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  

DANH SÁCH CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CỦA CÁC ĐƠN VỊ LÀM VIỆC TẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ
TẠI TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH

TT

Đơn vị công tác

Họ và tên

Số điện thoại

Email

1.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Đoàn Thị Ngọc Hiền

0232. 3812812 (101)

hiendtn.skhdt@quangbinh.gov.vn

Nguyễn Thanh Hiếu

0232. 3812812 (102)

hieunt.skhdt@quangbinh.gov.vn

2.

Sở Y tế

Trần Thị Lệ Hằng

0232. 3812812 (104)

hangttl.syt@quangbinh.gov.vn

Hoàng Thanh Lan

0232. 3812812 (105)

lanht.syt@quangbinh.gov.vn

3.

Văn phòng UBND tỉnh

Đặng Quốc Đạt

0232. 3812812 (106)

datdq@quangbinh.gov.vn

4.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Phạm Thị Mai

0232. 3812812 (107)

maipt.sld@quangbinh.gov.vn

5.

Sở Giao thông vận tải

Đinh Quang Phúc

0232. 3812812 (108)

phucdq.sgtvt@quangbinh.gov.vn

Nguyễn Thị Tố Tình

0232. 3812812 (109)

tinhntt.sgtvt@quangbinh.gov.vn

6.

Sở Xây dựng

Trần Nguyễn

0232. 3812812 (211)

nguyent.sxd@quangbinh.gov.vn

7.

Ban quản lý Khu Kinh tế

Nguyễn Thị Liên

0232. 3812812 (212)

liennt.kkt@quangbinh.gov.vn

8.

Sở Công thương

Mai Thị Phương

0232. 3812812 (215)

phuongmt.sct@quangbinh.gov.vn

9.

Sở Tài nguyên và Môi trường

Đinh Thị Thu Hà

0232. 3812812 (216)

hadtt.stnmt@quangbinh.gov.vn

Nguyễn Thị Phương Thủy

0232. 3812812 (216)

thuyntp.stnmt@quangbinh.gov.vn

10.

Sở Nội vụ

Nguyễn Thị Thương

0232. 3812812 (217)

thuongnt.snv@quangbinh.gov.vn

11.

Sở Văn hóa và Thể thao

Nguyễn Thị Lệ Nhung

0232. 3812812 (218)

nhungntl.svhtt@quangbinh.gov.vn

12.

Sở Tư pháp

Lê Thị Phương Thủy

0232. 3812812 (219)

thuyltp.stp@quangbinh.gov.vn

[Trở về]