Bản in     Gởi bài viết  
Dự án Môi trường bền vững các thành phố Duyên hải - Tiểu dự án thành phố Đồng Hới: Niêm yết công khai Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường (EIA), Kế hoạch hành động tái định cư (RAP) và Đánh giá tác động xã hội (SA) của Dự án 
Dự án Môi trường bền vững các thành phố Duyên hải - Tiểu dự án thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục Dự án tại Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 06/4/2016.

Khung chính sách tái định cư của Dự án Môi trường bền vững các thành phố Duyên hải: Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình; Quy Nhơn, tỉnh Bình Định; Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa và Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Công văn số 1078/TTg-QHQT ngày 22/6/2016.

Hiện nay, báo cáo Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) và Kế hoạch Hành động Tái định cư (RAP) và Đánh giá tác động Xã hội (SA) của Dự án Môi trường bền vững các thành phố Duyên hải - Tiểu dự án thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình do Liên doanh Công ty Cổ phần Đầu tư, Phát triển Tài nguyên và Môi trường & Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp lập đã hoàn thành.

Theo yêu cầu của Ngân hàng thế giới và Quy định của Việt Nam (tại Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Thủ tướng Chính phủ), Báo cáo Đánh giá tác động môi trường và Kế hoạch Hành động tái định cư (RAP) và Đánh giá tác động xã hội (SA) phải được công bố công khai tại Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng UBND thành phố, Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường và Văn phòng UBND các phường/xã bị tác động bởi Dự án Môi trường bền vững các thành phố Duyên hải - Tiểu dự án thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Do đó, để triển khai đúng tiến độ thực hiện các bước tiếp theo của Dự án và phục vụ cho công tác công bố công khai tài liệu trên tại các địa điểm theo yêu cầu của Ngân hàng Thế giới. Ban Chuẩn bị dự án Môi trường, Hạ tầng Đô thị và chống biến đổi khí hậu thành phố Đồng Hới niêm yết công khai các báo cáo sau:

1. Báo cáo đánh giá tác động môi trường.

2. Báo cáo tóm tắt Đánh giá tác động môi trường.

3. Kế hoạch hành động tái định cư.

4. Báo cáo đánh giá tác động xã hội.

[Trở về]