VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Dự kiến đến hết năm 2016, toàn tỉnh có thêm 12 xã phấn đấu đạt chuẩn Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới 
(Quang Binh Portal) - Là một chương trình tổng thể về phát triển kinh tế - xã hội, chính trị và an ninh - quốc phòng, đến nay, Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới (MTQG xây dựng NTM) đã làm thay đổi diện mạo nhiều vùng nông thôn của tỉnh như hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu được nâng cấp, đời sống đa số nông dân cải thiện, hộ nghèo giảm, nhiều nét đẹp văn hóa được phát huy, tình làng nghĩa xóm được vun đắp, đội ngũ cán bộ trưởng thành một bước...
Bước vào năm thứ 6, Chương trình MTQG xây dựng NTM đã đạt được nhiều thành tựu khá toàn diện. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội cơ bản bảo đảm, tạo sự thuận lợi trong giao lưu buôn bán và phát triển sản xuất. Các địa phương đã quan tâm hơn và tập trung chỉ đạo thực hiện những nội dung trọng điểm, tập trung giải quyết những bức xúc, vướng mắc trên địa bàn và có nhiều cơ chế, chính sách linh hoạt để huy động nguồn lực thực hiện chương trình. Nhờ đó, tốc độ đạt tiêu chí của các xã tăng lên rõ rệt. Kết cấu hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống người dân được các địa phương quan tâm xây dựng, nâng cấp; bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới. Những thành tựu đó đã góp phần thay đổi toàn diện bộ mặt nông thôn, tạo cơ sở vững chắc tiếp tục nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.

Tính đến hết tháng 9/2016, toàn tỉnh hiện có 1.771 tiêu chí đạt chuẩn, tăng 1.275 tiêu chí so với trước khi triển khai, đạt 13.0 tiêu chí/xã, tăng 9,4 tiêu chí/xã so với trước khi triển khai. Số xã đạt 19 tiêu chí gồm 30 xã, chiếm 22,1%, vượt mục tiêu Nghị quyết và vượt 7,6% so với bình quân chung cả nước; 19 xã đạt từ 15 - 18 tiêu chí, chiếm 14,0%; 55 xã đạt 10 - 14 tiêu chí, chiếm 40,4%; 32 xã đạt 05 - 09 tiêu chí, chiếm 23,5%; không có xã nào dưới 05 tiêu chí... Hiện có 01 đơn vị cấp huyện là thành phố Đồng Hới đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới với 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Dự kiến đến hết năm 2016 có thêm 12 xã phấn đấu đạt chuẩn, nâng tổng số xã đạt chuẩn lên 42 xã, đạt 30,9%.
Cùng với đó, công tác phát triển sản xuất, tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo được triển khai mạnh mẽ ở nhiều xã. Nhiều địa phương thực hiện dồn điền, đổi thửa, thiết kế lại kết cấu hạ tầng, tạo điều kiện đưa cơ giới hóa vào sản xuất; đồng thời, đổi mới sản xuất thông qua tăng cường hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp, tổ chức liên kết sản xuất với mô hình “cánh đồng lớn”, sản xuất tập trung, ứng dụng công nghệ cao.

Tuy nhiên, với những kết quả đạt được, trong quá trình thực hiện xây dựng NTM vẫn còn một số hạn chế như: Tình trạng nợ đọng trong xây dựng cơ bản xảy ra tại nhiều địa phương; việc xây dựng kế hoạch duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí NTM chưa được quan tâm triển khai thực hiện; công tác huy động nguồn lực trong xây dựng NTM gặp nhiều khó khăn nhất là nguồn vốn doanh nghiệp, nguồn ngân sách Nhà nước bố hàng năm còn thấp; người dân phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa chưa mạnh; hoạt động duy tu, bảo dưỡng, vận hành các công trình sau đầu tư chưa chú trọng; xu thế tái nghèo diễn ra ở một số địa phương; cơ chế lồng ghép các nguồn lực từ các chương trình, dự án chưa rõ ràng và chưa quan tâm tới đặc thù từng vùng; các doanh nghiệp đều chưa mặn mà đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; trong cơ cấu đầu tư xây dựng nông thôn mới, đa phần các xã đều lo tập trung vào xây dựng hạ tầng.
Đến năm 2020, toàn tỉnh phấn đấu có thêm có thêm 40 xã đạt NTM, trong đó các tiêu chí đạt chuẩn gồm: Giao thông 75% xã; thủy lợi 77% xã; văn hóa 75% xã; trường học 75% xã; y tế 75% xã; môi trường 80% xã; hệ thống tổ chức chính trị xã hội 95% xã. Ngoài ra, tỉnh cũng đã đổi mới hình thức tuyên truyền; nêu gương những điển hình tốt, cách làm sáng tạo; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”; tiếp tục hoàn thiện, điều chỉnh quy hoạch phát triển sản xuất phù hợp với yêu cầu tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn; xây dựng NTM gắn với tái cấu trúc ngành công nghiệp hỗ trợ nông nghiệp, nông thôn; huy động các nguồn vốn, tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn…

Có thể nói xây dựng NTM là một chủ trương đúng đắn, hợp lòng dân và có tác động rõ rệt đến khu vực nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Để quá trình xây dựng NTM thành công, trong giai đoạn tới, các cấp chính quyền, địa phương trên địa bàn tỉnh cần tiếp tục sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các cơ chế, chính sách xây dựng NTM cho sát hợp với thực tế; có cơ chế lồng ghép các Chương trình MTQG; giảm bớt số lượng các Chương trình MTQG theo hướng tập trung, trọng điểm; phát huy vai trò chủ thể của người dân và sự tham gia tích cực của các tổ chức xã hội, gắn phát triển kinh tế với bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống; chú ý tới tính chất đa dạng, điều kiện sống, tập quán, tài nguyên trong xây dựng mô hình NTM, không nên khuôn mẫu áp đặt chung cho mọi nơi; tăng cường nguồn lực cho chương trình xây dựng NTM tương xứng với mục tiêu đề ra...

Đặng Hà

[Trở về]