VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Dự thảo Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 
Thực hiện Công văn số 4399/BTNMT-TCBHĐVN ngày 05/8/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tham gia ý kiến dự thảo Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Đoàn Ngọc Lâm (tại Công văn số 2991/VPUBND-KT ngày 08/6/2021 của Văn phòng UBND tỉnh); để có cơ sở tổng hợp, tham mưu văn bản góp ý của UBND tỉnh gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường kính đề nghị quý cơ quan có ý kiến góp ý đối với các tài liệu đính kèm gồm có:

1. Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. (Tải về)

2. Báo cáo thuyết minh Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. (Tải về)

Văn bản góp ý của quý cơ quan đề nghị gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường theo địa chỉ 105 - Hữu Nghị, Đồng Hới, Quảng Bình trước ngày 26/8/2021 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của quý cơ quan./.

Sở Tài nguyên và Môi trường

[Trở về]

 

* Các ý kiến góp ý: