VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Dự thảo Kế hoạch tổ chức thực hiện tại chỗ toàn bộ quy trình giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Quảng Bình 
Thực hiện Công văn số 1980/UBND-KSTT ngày 21/11/2018 của UBND tỉnh về việc thực hiện toàn bộ quy trình giải quyết TTHC ngay tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Quảng Bình, đến nay, các cơ quan, đơn vị đã hoàn thành việc xây dựng lộ trình kế hoạch thực hiện tại chỗ toàn bộ quy trình giải quyết đối với các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết theo các mốc thời gian: Trước ngày 30/6/2019; trước ngày 31/12/2019; trước ngày 31/12/2020. Trên cơ sở đó, Văn phòng UBND tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh dự thảo Kế hoạch tổ chức thực hiện tại chỗ toàn bộ quy trình giải quyết TTHC tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, bao gồm:

- Dự thảo Kế hoạch;

- Dự thảo Phụ lục 1: Danh sách giải quyết 4 tại chỗ trước ngày 30/6/2019;

- Dự thảo Phụ lục 2: Danh sách giải quyết 4 tại chỗ trước ngày 31/12/2019;

- Dự thảo Phụ lục 3: Danh sách giải quyết 4 tại chỗ trước ngày 31/12/2020;

- Danh sách TTHC không thực hiện giải quyết 4 tại chỗ tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

Để đảm bảo Kế hoạch thực hiện theo đúng quy định và phù hợp với tình hình thực tiễn giải quyết TTHC tại các cơ quan, đơn vị, Văn phòng UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh tham gia ý kiến đối với dự thảo Kế hoạch nêu trên, trong đó đặc biệt chú trọng đến việc nêu rõ lý do đối với trường hợp TTHC không thể thực hiện tại chỗ toàn bộ quy trình giải quyết TTHC ngay tại Trung tâm Hành chính công tỉnh do không thường xuyên phát sinh hồ sơ hoặc TTHC có kế hoạch thực hiện sau ngày 30/6/2019.

Các ý kiến tham gia xin gửi về Văn phòng UBND tỉnh (đồng thời gửi qua địa chỉ email: kstthc@quangbinh.gov.vn) trước ngày 10/4/2019 để tổng hợp, trình UBND tỉnh ban hành.

Nguồn: Công văn số 1077/VPUBND-KSTT ngày 04/4/2019

[Trở về]

 

* Các ý kiến góp ý: