VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Dự thảo Nghị quyết Quy định việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy (PCCC) trên địa bàn tỉnh được đưa vào sử dụng trước ngày Luật PCCC số 27/2001/QH10 có hiệu lực 
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020.

Hiện nay Công an tỉnh đang tham mưu UBND tỉnh xây dựng văn bản dự thảo trình HĐND tỉnh xem xét ban hành “Nghị quyết Quy định việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy (PCCC) trên địa bàn tỉnh được đưa vào sử dụng trước ngày Luật PCCC số 27/2001/QH10 có hiệu lực”. Công an tỉnh đăng tải Dự thảo để lấy ý kiến góp ý của các tổ chức và các nhân theo quy định.

>>> Nhấn vào đây để xem chi tiết văn bản dự thảo.

Công an tỉnh 

[Trở về]

 

* Các ý kiến góp ý: