VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Dự thảo Quy chế phối hợp lập hồ sơ và tổ chức cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Bình 
Căn cứ Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc và Nghị định số 136/2016/NĐ-CP ngày 09/9/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 221/2013/NĐ-CP, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Công an tỉnh xây dựng Quy chế phối hợp lập hồ sơ và tổ chức cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Thực hiện quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và có cơ sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt ban hành, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đăng tải Dự thảo Quy chế để lấy ý kiến góp ý theo quy định (có dự thảo Quy chế kèm theo).

Thời gian đăng tải: Bắt đầu từ ngày 14/01/2021 đến hết ngày 14/02/2021.

>>> Nhấn vào đây để xem Dự thảo văn bản.

Sở LĐTBXH

[Trở về]

 

* Các ý kiến góp ý: