VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Dự thảo Quy định phân công, phân cấp về lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý quy hoạch xây dựng và cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình 
Thực hiện Thông báo số 3521/TB-VPUBND ngày 01/10/2018 của Văn phòng UBND tỉnh về kết luận của đồng chí Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Xuân Quang, Sở Xây dựng đã dự thảo Quy định phân công, phân cấp lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý quy hoạch xây dựng và cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh (thay thế các quyết định đã được UBND tỉnh ban hành: Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND ngày 02/11/2016 và Quyết định số 40/2017/QĐ-UBND ngày 05/10/2017). 

Dự thảo đã được Sở Xây dựng tổ chức thực hiện đúng, đầy đủ quy trình trong xây dựng văn bản QPPL theo quy định của Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020), Báo cáo Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh thống nhất nội dung tại phiên họp ngày 09/12/2019. Tuy nhiên, tại thời điểm đó, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng dự kiến trình thông qua tại kỳ họp thứ 9, tháng 5/2020. Do vậy, dự thảo quy định phân công, phân cấp phải lùi thời gian ban hành để cập nhật đầy đủ các quy định mới theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng. 

Hiện tại Luật số 62/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được ban hành, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021. Sở Xây dựng đã hoàn chỉnh dự thảo quy định sau khi đã cập nhật các nội dung mới của Luật số 62/2020/QH14.

Sở Xây dựng đề nghị các sở, ban, ngành và địa phương đóng góp ý kiến cho dự thảo bằng văn bản, gửi về Sở Xây dựng trước ngày 03/02/2021, đồng thời gửi file văn bản theo địa chỉ email: nguyenthanhhaikts@gmail.com để tổng hợp, hoàn chỉnh dự thảo gửi cơ quan thẩm định và trình UBND tỉnh xem xét quyết định.

>>> Nhấn vào đây để xem Dự thảo văn bản.

Sở  Xây dựng

[Trở về]

 

* Các ý kiến góp ý: