VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Dự thảo Quy định số lượng, mức phụ cấp đối với Công an bán chuyên trách tiếp tục được sử dụng tham gia bảo đảm an ninh, trật tự thôn, bản trên địa bàn tỉnh Quảng Bình 
Thực hiện Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Ch nh phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Công văn số 2123/UBND-TH ngày 27/9/2021 của Văn phòng UBND tỉnh về việc đăng ký bổ sung Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XVIII; Sở Nội vụ xây dựng dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định số lượng, mức phụ cấp đối với Công an xã bán chuyên trách tiếp tục được s dụng tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở thôn, bản trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (có các dự thảo kèm theo).

Để có cơ sở tham mưu UBND tỉnh trình HĐNĐ tỉnh ban hành Nghị quyết nói trên đúng quy định và hiệu quả, Sở Nội vụ đề nghị các Sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn; các Hội, Doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND tỉnh tham gia góp ý bằng văn bản hoặc sửa trực tiếp vào các dự thảo và gửi lại Sở Nội vụ trước ngày 11/10/2021 để tổng hợp trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Hết thời hạn nêu trên, các cơ quan, đơn vị không có ý kiến tham gia xem như thống nhất với dự thảo.

Rất mong nhận được sự phối hợp của Quý cơ quan, đơn vị.

(Mọi thông tin liên hệ: Phòng Cán bộ, CCVC - Sở Nội vụ; điện thoại: 0949884999, gặp ông Phan Chí Tiến)./.

>>> Nhấn vào đây để xem dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh.

>>> Nhấn vào đây để xem dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh.

Sở Nội vụ

[Trở về]

 

* Các ý kiến góp ý: