VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế xây dựng và quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh 
Thực hiện Quyết định số 384/QĐ-UBND ngày 03/02/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2021.

Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng Dự thảo Quyết định quy phạm pháp luật của UBND tỉnh ban hành Quy chế xây dựng và quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Quảng Bình. Nội dung Dự thảo đính kèm Công văn này, đồng thời đăng tải trên website của Sở Thông tin và Truyền thông tại địa chỉ: https://stttt.quangbinh.gov.vn, mục Quản lý nhà nước/Công nghệ thông tin.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu, góp ý Dự thảo Quyết định và Quy chế bằng văn bản, gửi về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 26/6/2021 để tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, ban hành. Quá thời hạn nêu trên, nếu Quý cơ quan, đơn vị không có góp ý thì được hiểu là đã nhất trí với Dự thảo.

>>> Nhấn vào đây để xem chi tiết bản dự thảo.

Sở TTTT

[Trở về]

 

* Các ý kiến góp ý: