VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Dự thảo Quyết định ban hành Quy định phân công, phân cấp về lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý quy hoạch xây dựng và cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình 
(Quang Binh Portal) - Sở Xây dựng dự thảo lại Quyết định ban hành Quy định phân công, phân cấp về lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý quy hoạch xây dựng và cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (Quyết định này sẽ thay thế Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND ngày 02/11/2016 và Quyết định số 40/2017/QĐ-UBND ngày 05/10/2017 của UBND tỉnh Quảng Bình).

Sở Xây dựng đề nghị các sở, ban, ngành và địa phương đóng góp ý kiến cho dự thảo bằng văn bản, gửi về Sở Xây dựng trước ngày 17/05/2019, đồng thời gửi file văn bản theo địa chỉ email: nguyenthanhhaikts@gmail.com để tổng hợp, hoàn chỉnh dự thảo gửi cơ quan thẩm định và trình UBND tỉnh xem xét quyết định.

Nhấn vào đây để xem toàn văn dự thảo.

[Trở về]

 

* Các ý kiến góp ý: