VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Dự thảo Quyết định giá tiêu thụ nước sạch của Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình sản xuất, cung ứng 
Thực hiện Công văn số 4106/VPUBND-TH ngày 24/11/2020 của Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình về việc giá tiêu thụ nước máy năm 2020, Sở Tài chính đã tổ chức buổi làm việc liên ngành thẩm định và hoàn chỉnh dự thảo Quyết định quy định giá tiêu thụ nước sạch của Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình sản xuất, cung ứng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (thay thế Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND ngày 18/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tỉnh Quảng Bình).
Dự thảo đã được Sở Tài chính tổ chức thực hiện đúng, đầy đủ quy trình trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020), đã có Công văn số 05/STC-TCDN ngày 05/01/2021 của Sở Tài chính về việc tham gia góp ý dự thảo Quyết định quy định giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tỉnh Quảng Bình do Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình sản xuất, cung ứng; lấy ý kiến một số sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Sở Tài chính đăng tải dự thảo Quyết định quy định giá tiêu thụ nước sạch của Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình sản xuất, cung ứng lên Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Bình để các sở, ban, ngành và địa phương có liên quan tham gia đóng góp ý kiến
nhằm hoàn thiện dự thảo, gửi về Sở Tài chính trước ngày 20/02/2021 để tổng hợp, hoàn chỉnh dự thảo gửi cơ quan thẩm định và trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

>>> Nhấn vào đây để xem toàn văn dự thảo.

Sở Tài chính

[Trở về]

 

* Các ý kiến góp ý: