VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Dự thảo Quyết định phân công cơ quan thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm; cơ quan quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
Sở Nông nghiệp và PTNT lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động trực tiếp của văn bản, tiếp thu, tổng hợp ý kiến góp ý và hoàn chỉnh dự thảo Quyết định "Về phân công cơ quan thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm; cơ quan quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Bình".

Để hoàn thiện Dự thảo Quyết định trình UBND tỉnh ban hành theo đúng quy định về trình tự thủ tục xây dựng và ban hành văn bản QPPL, Sở NN&PTNT đăng tải để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia ý kiến.

>>> Nhấn vào đây để xem toàn văn dự thảo.

[Trở về]

 

* Các ý kiến góp ý: