VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Dự thảo Quyết định sửa đổi Quy chế phối hợp thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước trong các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Quảng Bình 
(Quang Binh Portal) - Cổng TTĐT tỉnh xin giới thiệu toàn văn dự thảo "Quyết định sửa đổi Quy chế phối hợp thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước trong các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Quảng Bình" để lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, có liên quan.

Ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức  xin gửi về Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 25/3/2019 để Văn phòng hoàn chỉnh báo cáo UBND tỉnh ban hành.

Nhấn vào đây để xem toàn văn dự thảo.

[Trở về]

 

* Các ý kiến góp ý: