VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  

DỰ THẢO VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT, CHỦ TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH LẤY Ý KIẾN NĂM 2019

TT Văn bản, chủ trương, chính sách lấy ý kiến Cơ quan lấy ý kiến Nội dung Góp ý Trình trạng
1.

Dự thảo Nghị quyết quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước do tỉnh Quảng Bình quản lý

Sở Y tế Tải về Tham gia Hết hạn lấy ý kiến
2.

Dự thảo Danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Quảng Bình

Sở TN&MT Tải về Tham gia Hết hạn lấy ý kiến
3.

Dự thảo Nghị quyết quy định về chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Sở KHĐT Tải về Tham gia Hết hạn lấy ý kiến
4.

Dự thảo quyết định về việc phân công cơ quan thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm; cơ quan quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Sở NN PTNT Tải về Tham gia Hết hạn lấy ý kiến
5.

Thông tin trích lục hồ sơ diện tồn đọng đề nghị xác nhận người có công tỉnh Quảng Bình lấy ý kiến của Nhân dân

Sở LĐTBXH Tải về Tham gia Hết hạn lấy ý kiến
6.

Dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Sở KHĐT Tải về Tham gia Hết hạn lấy ý kiến
7.

Dự thảo đề nghị xây dựng Nghị quyết HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ đồng bào DTTS ở các xã miền núi, vùng cao, biên giới, giai đoạn 2020-2023

Sở LĐTBXH Tải về Tham gia Hết hạn lấy ý kiến
8.

Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý hoạt động khai thác thủy sản ở vùng ven bờ và vùng nội địa tỉnh Quảng Bình

Sở NN PTNT Tải về Tham gia Hết hạn lấy ý kiến
9.

Lấy ý kiến Nhân dân về khen thưởng cấp Nhà nước ngành Giáo dục và Đào tạo

Ban Thi đua Khen thưởng Tải về Tham gia Hết hạn lấy ý kiến
10.

Kết quả họp Hội đồng xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc Nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú" tỉnh Quảng Bình lần thứ 13 năm 2020

Sở Y  tế Tải về Tham gia Hết hạn lấy ý kiến
11.

Quyết định cấp Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ hỗ trợ cộng đồng Chua Me Đất (Oaxlis Foundation)

Quỹ hỗ trợ cộng đồng Chua Me Đất Tải về Tham gia Hết hạn lấy ý kiến
12.

Lấy ý kiến cử tri về phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019-2021

UBND tỉnh Tải về Tham gia Hết hạn lấy ý kiến
13.

Lấy ý kiến cử tri về thành lập thị trấn Phong Nha thuộc huyện Bố Trạch

UBND tỉnh Tải về Tham gia Hết hạn lấy ý kiến
14.

Lấy ý kiến dự thảo Quy định trình tự, thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai áp dụng cho đối tượng là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư tại các KKT trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Ban Quản lý Khu kinh tế Tải về Tham gia Hết hạn lấy ý kiến
15.

Lấy ý kiến dự thảo Quy chế phối hợp trong công tác quản lý cư trú, hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Công an tỉnh Tải về Tham gia Hết hạn lấy ý kiến
16.

Lấy ý kiến dự thảo Quyết định ban hành Quy định phân công, phân cấp về lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý quy hoạch xây dựng và cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Sở Xây dựng Tải về Tham gia Hết hạn lấy ý kiến
17.

Lấy ý kiến nhân dân về khen thưởng cấp Nhà nước đợt I/2019

Ban Thi đua Khen thưởng Tải về Tham gia Hết hạn lấy ý kiến
18.

Dự thảo Kế hoạch tổ chức thực hiện tại chỗ toàn bộ quy trình giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Quảng Bình

Văn phòng UBND tỉnh Tải về Tham gia Hết hạn lấy ý kiến
19.

Lấy ý kiến nhân dân về khen thưởng cấp nhà nước đợt I/2019 đối với tập thể, cá nhân thuộc tỉnh đề nghị tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba, Huân chương Lao động các hạng, danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc

Ban Thi đua Khen thưởng Tải về Tham gia Hết hạn lấy ý kiến
20.

Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế xây dựng và quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Quảng Bình

Sở TTTT Tải về Tham gia Đang lấy ý kiến
21.

Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử của các cơ quan HCNN trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Sở TTTT

Tải về Tham gia Đang lấy ý kiến
22.

Dự thảo Quyết định sửa đổi Quy chế phối hợp thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước trong các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Văn phòng UBND tỉnh Tải về Tham gia Hết hạn lấy ý kiến
23.

Dự thảo Quyết định ban hành danh mục quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Bình

Văn phòng UBND tỉnh

Tải về Tham gia Hết hạn lấy ý kiến
24.

Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về "Chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình".

Sở NN&PTNT Tải về Tham gia Hết hạn lấy ý kiến
25.

Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân công, phân cấp về lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý quy hoạch xây dựng và cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình ban hành kèm theo Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND ngày 02/11/2016 và Quyết định số 40/2017/QĐ-UBND ngày 05/10/2017 của UBND tỉnh.

Sở Xây dựng Tải về Tham gia Hết hạn lấy ý kiến

Xem thêm:
Dự thảo Văn bản QPPL, chủ trương, chính sách lấy ý kiến năm 2018
Dự thảo Văn bản QPPL, chủ trương, chính sách lấy ý kiến năm 2016-2017
[Trở về]