VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
Giá gốc vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh quý III năm 2019 
Xem tiếp
Giá giống cây trồng, vật tư nông nghiệp, thuốc BVTV tháng 8 năm 2019 trên địa bàn tỉnh 
Xem tiếp
Giá giống cây trồng, vật tư nông nghiệp, thuốc BVTV tháng 6 năm 2019 trên địa bàn tỉnh 
Xem tiếp
Giá giống cây trồng, vật tư nông nghiệp, thuốc BVTV tháng 02 năm 2019 trên địa bàn tỉnh 
Xem tiếp
Giá giống cây trồng, phân bón hoá học, thuốc BVTV tháng 01 năm 2019 trên địa bàn tỉnh 
Xem tiếp
Giá giống cây trồng, phân bón hoá học, thuốc BVTV tháng 12 năm 2018 trên địa bàn tỉnh 
Xem tiếp
Chỉ số giá xây dựng tháng 10 năm 2018 trên địa bàn tỉnh 
Xem tiếp
Giá giống cây trồng, phân bón hoá học, thuốc BVTV tháng 11 năm 2018 trên địa bàn tỉnh 
Xem tiếp
Giá giống cây trồng, phân bón hoá học, thuốc BVTV tháng 10 năm 2018 trên địa bàn tỉnh 
Xem tiếp
Chỉ số giá xây dựng tháng 8, 9 năm 2018 trên địa bàn tỉnh 
Xem tiếp