Bản in     Gởi bài viết  

GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2013

I. BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TẠI HUYỆN, THÀNH PHỐ:

1. Giá đất ở tại nông thôn.

2. Giá đất ở tại đô thị.

3. Giá đất ở tại vùng ven đô thị, đầu mối giao thông, Khu Công nghiệp, Khu Du lịch, Khu Thương mại.

4. Giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp và đất nông nghiệp khác.

5. Giá đất trồng cây hàng năm, trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối.

II. PHÂN LOẠI ĐƯỜNG, VỊ TRÍ, KHU VỰC ĐẤT:

1. Nguyên tắc phân loại đường, vị trí khu vực đất tại các huyện, thành phố.

2. Cụ thể về phân loại đường, vị trí khu vực đất tại các huyện, thành phố.

III. VĂN BẢN PHÁP LÝ LIÊN QUAN:

1. Quyết định số 31/2012/QĐ-UBND ngày 21/12/2012 về việc quy định giá các loại đất và phân loại đường, vị trí, khu vực đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2013.

Xem thêm:

 Giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2012.

 Giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2011.

 Giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2010.

 Giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2009.

 Giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2008.

 Giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2007.

[Trở về]