VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  

GIÁ ĐẤT Ở TẠI NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN MINH HÓA
(Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2)

TT

Tên đơn vị hành chính

Loại xã (ĐB, TD, MN)

Giá đất

VT1

VT2

VT3

VT4

1.

Xã Dân Hóa

Miền núi

 

 

 

 

-

Khu vực nông thôn

 

 

 

 

 

 

Khu vực 1

 

45

30

26

 

 

Khu vực 2

 

28

26

24

 

 

Khu vực 3

 

 

 

 

22

-

Khu vực vùng ven

 

 

 

 

 

 

Khu vực 3

 

 

 

110

60

2.

Xã Trọng Hóa

Miền núi

 

 

 

 

-

Khu vực nông thôn

 

 

 

 

 

 

Khu vực 2

 

28

26

 

 

 

Khu vực 3

 

 

 

 

22

3.

Xã Hóa Phúc

Miền núi

 

 

 

 

-

Khu vực nông thôn

 

 

 

 

 

 

Khu vực 3

 

25

24

 

 

-

Khu vực vùng ven

 

 

 

 

 

 

Khu vực 2

 

370

260

170

 

4.

Xã Hồng Hóa

Miền núi

 

 

 

 

-

Khu vực nông thôn

 

 

 

 

 

 

Khu vực 3

 

25

24

 

 

-

Khu vực vùng ven

 

 

 

 

 

 

Khu vực 1

 

500

390

250

 

 

Khu vực 2

 

370

260

170

 

5.

Xã Hóa Thanh

Miền núi

 

 

 

 

-

Khu vực nông thôn

 

 

 

 

 

 

Khu vực 1

 

45

30

26

 

 

Khu vực 2

 

28

26

24

 

-

Khu vực vùng ven

 

 

 

 

 

 

Khu vực 3

 

260

170

 

 

6.

Xã Hóa Tiến

Miền núi

 

 

 

 

-

Khu vực nông thôn

 

 

 

 

 

 

Khu vực 1

 

45

30

26

 

 

Khu vực 2

 

28

26

24

 

 

Khu vực 3

 

25

24

 

 

-

Khu vực vùng ven

 

 

 

 

 

 

Khu vực 3

 

260

170

110

 

7.

Xã Hóa Hợp

Miền núi

 

 

 

 

-

Khu vực nông thôn

 

 

 

 

 

 

Khu vực 1

 

45

30

26

 

 

Khu vực 2

 

28

26

24

 

8.

Xã Xuân Hóa

Miền núi

 

 

 

 

-

Khu vực nông thôn

 

 

 

 

 

 

Khu vực 2

 

28

26

24

 

 

Khu vực 3

 

25

24

23

 

9.

Xã Yên Hóa

Miền núi

 

 

 

 

-

Khu vực nông thôn

 

 

 

 

 

 

Khu vực 1

 

45

30

26

 

 

Khu vực 2

 

28

26

24

 

 

Khu vực 3

 

25

24

23

 

-

Khu vực vùng ven

 

 

 

 

 

 

Khu vực 1

 

500

390

250

 

 

Khu vực 2

 

370

260

170

 

 

Khu vực 3

 

260

170

110

 

10.

Xã Minh Hóa

Miền núi

 

 

 

 

-

Khu vực nông thôn

 

 

 

 

 

 

Khu vực 1

 

45

30

26

 

 

Khu vực 2

 

28

26

24

 

 

Khu vực 3

 

25

24

23

 

11.

Xã Tân Hóa

Miền núi

 

 

 

 

-

Khu vực nông thôn

 

 

 

 

 

 

Khu vực 2

 

28

26

24

 

 

Khu vực 3

 

25

24

23

 

12.

Xã Hóa Sơn

Miền núi

 

 

 

 

-

Khu vực nông thôn

 

 

 

 

 

 

Khu vực 2

 

28

26

24

 

 

Khu vực 3

 

25

24

 

 

13.

Xã Quy Hóa

Miền núi

 

 

 

 

-

Khu vực nông thôn

 

 

 

 

 

 

Khu vực 1

 

45

30

26

 

 

Khu vực 2

 

28

26

24

 

 

Khu vực 3

 

25

24

23

 

-

Khu vực vùng ven

 

 

 

 

 

 

Khu vực 2

 

370

260

 

 

 

Khu vực 3

 

260

170

110

 

14.

Xã Trung Hóa

Miền núi

 

 

 

 

-

Khu vực nông thôn

 

 

 

 

 

 

Khu vực 1

 

45

30

26

 

 

Khu vực 2

 

28

26

 

 

 

Khu vực 3

 

25

24

23

 

-

Khu vực vùng ven

 

 

 

 

 

 

Khu vực 2

 

370

260

170

 

15.

Xã Thượng Hóa

Miền núi

 

 

 

 

-

Khu vực nông thôn

 

 

 

 

 

 

Khu vực 1

 

45

30

26

24

 

Khu vực 2

 

28

26

24

 

 

Khu vực 3

 

 

24

23

 

[Trở về]
Thông tin nổi bật

CON SỐ - SỰ KIỆN