VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  

GIÁ ĐẤT Ở TẠI NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI
(Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2)

TT

Tên đơn vị hành chính

Loại xã (ĐB, TD, MN)

Giá đất

VT1

VT2

VT3

VT4

1

Xã Nghĩa Ninh

Đồng bằng

 

 

 

 

-

Khu vực nông thôn

 

 

 

 

 

 

Khu vực 1

 

180

132

84

 

-

Khu vực vùng ven

 

 

 

 

 

 

Khu vực 3

 

650

510

360

220

2.

Xã Thuận Đức

Đồng bằng

 

 

 

 

-

Khu vực nông thôn

 

 

 

 

 

 

Khu vực 1

 

180

132

84

 

-

Khu vực vùng ven

 

 

 

 

 

 

Khu vực 3

 

650

510

360

220

3.

Phường Đồng Sơn

Đồng bằng

 

 

 

 

-

Khu vực vùng ven

 

 

 

 

 

 

Khu vực 3

 

 

510

360

220

4.

Xã Quang Phú

Đồng bằng

 

 

 

 

-

Khu vực vùng ven

 

 

 

 

 

 

Khu vực 1

 

1.550

1.120

770

 

 

Khu vực 2

 

1.080

820

660

330

5.

Xã Lộc Ninh

Đồng bằng

 

 

 

 

-

Khu vực vùng ven

 

 

 

 

 

 

Khu vực 2

 

1.080

820

660

330

 

Khu vực 3

 

650

510

360

220

6.

Xã Bảo Ninh

Đồng bằng

 

 

 

 

-

Khu vực vùng ven

 

 

 

 

 

 

Khu vực 1

 

1.550

1.120

770

430

 

Khu vực 2

 

1.080

820

660

330

 

Khu vực 3

 

650

510

360

220

7.

Xã Đức Ninh

Đồng bằng

 

 

 

 

-

Khu vực vùng ven

 

 

 

 

 

 

Khu vực 2

 

1.080

820

660

330

 

Khu vực 3

 

650

510

360

220

[Trở về]
Thông tin nổi bật

CON SỐ - SỰ KIỆN