VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Giai đoạn 2015 - 2019, Sở Tư pháp chỉ đạo thụ lý và thực hiện hoàn thành 3.030 vụ việc trợ giúp pháp lý Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Thực hiện Chương trình phối hợp về giám sát và nâng cao kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở giai đoạn 2015 - 2019, thời gian qua, Sở Tư pháp đã chỉ đạo các phòng chuyên môn, tổ chức giúp việc, đơn vị sự nghiệp trực thuộc trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai một cách hiệu quả.
Trong đó, đối với công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại cơ sở, Sở đã cấp phát 3.000 cuốn tài liệu bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải cơ sở theo Chương trình khung của Bộ Tư pháp để cấp cho hòa giải viên; 20.000 tờ gấp tìm hiểu một số quy định của pháp luật về kiểm soát thủ tục hành chính cho cán bộ, Nhân dân trên địa bàn tỉnh; lồng ghép tuyên truyền về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong cấp phát 18.200 cuốn Bản tin Tư pháp. Bên cạnh đó, năm 2018, Sở Tư pháp cũng đã tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật qua Trang Thông tin điện tử của Sở. Cuộc thi diễn ra theo từng đợt (mỗi đợt 01 tháng) thu hút trên 1.000 người tham gia, trong đó có hội viên luật gia, cán bộ Mặt trận các cấp và Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Đặc biệt, Sở đã chỉ đạo Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh phát hiện nhu cầu và cử trợ giúp viên pháp lý thực hiện trợ giúp cho người thuộc diện trợ giúp pháp lý theo quy định. Từ ngày 01/01/2015 - 31/10/2019, Trung tâm đã thụ lý và thực hiện hoàn thành 3.030 vụ việc trợ giúp pháp lý, trong đó tư vấn pháp luật 2.365 vụ việc; tham gia tố tụng 630 vụ việc. Đối tượng được trợ giúp pháp lý chủ yếu là người có công với cách mạng, trẻ em, người khuyết tật có khó khăn về tài chính, người nghèo, người dân tộc thiểu số...

Hoạt động phối hợp trợ giúp pháp lý trong lĩnh vực khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính cũng được Sở quan tâm. Cụ thể, đơn vị đã chỉ đạo Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước thụ lý và hoàn thành 721 vụ việc trợ giúp pháp lý thuộc lĩnh vực hành chính/3.033 vụ việc trợ giúp pháp lý; đảm bảo 100% người được trợ giúp pháp lý khi có yêu cầu liên quan đến khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính được cử Trợ giúp viên pháp lý, Luật sư thực hiện trợ giúp theo quy định...

Hồng Mến

[Trở về]