VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Giai đoạn 2020 - 2025, phấn đấu 100% cán bộ được bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý Nhà nước và nghiệp vụ về giáo dục nghề nghiệp Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Ngày 29/7/2019, UBND tỉnh đã có Quyết định số 2895/QĐ-UBND về việc ban hành Đề án “Phát triển, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp (GDNN) tỉnh Quảng Bình đến năm 2020, giai đoạn 2020 - 2025”.
Đề án với mục tiêu phát triển đội ngũ nhà giáo đảm bảo đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu ngành nghề đào tạo, đạt chuẩn về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm và kỹ năng nghề nghiệp; chú trọng nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống, lương tâm nghề nghiệp của nhà giáo; tập trung ưu tiên cho đội ngũ nhà giáo giảng dạy các nghề trọng điểm Quốc gia, khu vực ASEAN và quốc tế; đồng thời đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực và chuẩn hóa trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý GDNN nhằm phát huy có hiệu quả công tác GDNN, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật đáp ứng những đòi hỏi ngày càng cao của sự nghiệp GDNN trong công cuộc đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trong đó, đến năm 2020, toàn tỉnh phấn đấu 100% cán bộ quản lý Nhà nước về GDNN được bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý Nhà nước về GDNN và nghiệp vụ về GDNN, nghiệp vụ quản lý cơ sở GDNN; 90% cán bộ quản lý GDNN được bồi dưỡng kỹ năng tin học, ngoại ngữ đạt chuẩn và ngoại ngữ chuyên ngành; 40% cán bộ quản lý GDNN được hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn; bổ sung biên chế nhà giáo GDNN đủ về số lượng và cơ cấu ngành nghề, phù hợp với quy mô đào tạo, đảm bảo tỷ lệ bình quân quy đổi giữa giáo viên/học sinh là 1/20; 90% nhà giáo đạt chuẩn về năng lực chuyên môn; 95% nhà giáo đạt chuẩn về năng lực sư phạm; 80% nhà giáo trong tổng số có nhu cầu được bồi dưỡng để nâng cao kỹ năng nghề, nghiệp vụ sư phạm, ngoại ngữ, tin học, công nghệ và những nội dung khác nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của nghề nghiệp. Bên cạnh đó, sẽ có 70% nhà giáo được bồi dưỡng để cập nhật kiến thức, công nghệ, phương pháp tổ chức quản lý sản xuất và rèn luyện kỹ năng trong thực tiễn, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thông qua việc thực tập tại doanh nghiệp hoặc cơ quan chuyên môn; 30% nhà giáo trong tổng số có nhu cầu được đào tạo dài hạn nâng cao trình độ, chuyển đổi ngành nghề giảng dạy trong nước; đảm bảo nhà giáo đủ điều kiện theo quy định được bồi dưỡng chuẩn hóa về chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, năng lực phát triển nghề nghiệp, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp...

Giai đoạn 2020 - 2025, tỉnh phấn đấu 100% cán bộ quản lý Nhà nước về GDNN được bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý Nhà nước về GDNN và nghiệp vụ về GDNN; 100% cán bộ quản lý GDNN được bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cơ sở GDNN và bồi dưỡng nghiệp vụ về GDNN, kỹ năng tin học, ngoại ngữ đạt chuẩn, ngoại ngữ chuyên ngành; 60% cán bộ quản lý GDNN được hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn; bổ sung biên chế nhà giáo GDNN đủ về số lượng và cơ cấu ngành nghề, phù hợp với quy mô đào tạo, đảm bảo tỷ lệ bình quân quy đổi giữa giáo viên/học sinh là 1/20; 100% nhà giáo đạt chuẩn về năng lực chuyên môn, năng lực sư phạm; 90% nhà giáo trong tổng số có nhu cầu được bồi dưỡng để nâng cao về trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề, nghiệp vụ sư phạm, ngoại ngữ, tin học, tiến bộ khoa học, công nghệ và những nội dung khác nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của nghề nghiệp. Ngoài ra, trong giai đoạn này, Đề án cũng đặt ra mục tiêu 100% nhà giáo được bồi dưỡng để cập nhật kiến thức, công nghệ, phương pháp tổ chức quản lý sản xuất và rèn luyện kỹ năng trong thực tiễn, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thông qua việc thực tập tại doanh nghiệp hoặc cơ quan chuyên môn; 40% nhà giáo trong tổng số có nhu cầu được đào tạo nâng cao trình độ, chuyển đổi ngành nghề giảng dạy trong nước…

Hồng Mến

[Trở về]