VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Giải quyết vướng mắc trong quá trình triển khai công trình nạo vét duy tu luồng hàng hải Cửa Gianh năm 2020 
(Quang Binh Portal) - Ngày 02/7/2020, Văn phòng UBND tỉnh đã có Công văn số 2283/VPUBND-TNMT truyền đạt ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trần Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về việc giải quyết vướng mắc trong quá trình triển khai công trình nạo vét duy tu luồng hàng hải Cửa Gianh năm 2020.
Cụ thể, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để thông tin, tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận trong Nhân dân; thực hiện nạo vét và đổ vật liệu duy tu luồng hàng hải Cửa Gianh theo đúng quy định pháp luật đảm bảo công tác an toàn hàng hải, bảo vệ môi trường, không làm ảnh hưởng đến đời sống người dân xung quanh khu vực thực hiện Dự án; triển khai công trình đúng thiết kế được phê duyệt; thực hiện đầy đủ các nội dung theo yêu cầu liên quan của UBND thị xã Ba Đồn và UBND huyện Bố Trạch.

UBND thị xã Ba Đồn, UBND huyện Bố Trạch tăng cường tuyên truyền, thông tin đến người dân xung quanh khu vực triển khai công trình nhằm tạo sự đồng thuận, tạo điều kiện để Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thực hiện công tác nạo vét duy tu luồng hàng hải Cửa Gianh đảm bảo chất lượng, tiến độ; đồng thời thường xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai công trình nạo vét duy tu luồng hàng hải Cửa Gianh theo đúng quy định pháp luật.

Về kiến nghị của UBND huyện Bố Trạch liên quan đến việc lâu dài quy hoạch bãi đổ khác khi nạo vét duy tu luồng hàng hải Cửa Gianh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND huyện Bố Trạch đề xuất cụ thể, báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường để nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh.

Hồng Mến

[Trở về]