VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
Quyết định số 41/QĐ-UBND ngày 09/01/2020 về việc thu hồi đất của UBND xã Thuận Hóa do đơn vị tự nguyện trả lại đất tại xã Thuận... 
Xem tiếp
Quyết định số 5152/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 về việc chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng... 
Xem tiếp
Quyết định số 5153/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 về việc chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho Công an tỉnh Quảng Bình để xây... 
Xem tiếp
Quyết định số 5160/QĐ-UBND ngày31/12/2019 về việc thu hồi đất của Công ty Cổ phần đá Hoàng Mai và cho Công ty Cổ phần Khoáng... 
Xem tiếp
Quyết định số 5154/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 về việc chuyển mục đích sử dụng đất và cho Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại xây dựng... 
Xem tiếp
Quyết định số 5151/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 về việc thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty TNHH Đầu tư IGS thuê... 
Xem tiếp
Quyết định số 5122/QĐ-UBND 30/12/2019 về việc thu hồi đất để GPMB xây dựng Tuyến đường dây 110kV từ TBA 110kV Dohwa - Lệ Thuỷ... 
Xem tiếp
Quyết định số 5108/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 về việc chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất... 
Xem tiếp
Quyết định số 5112/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 về việc chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho UBND xã Hàm Ninh quản lý để đấu... 
Xem tiếp
Quyết định số 5113/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 về việc thu hồi đất để GPMB thực hiện dự án Xây dựng Nhà hàng tổ chức sự kiện Diamond... 
Xem tiếp