VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
Quyết định số 1690/QĐ-UBND ngày 21/6/2022 về việc chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho UBND xã Nam Trạch quản lý để phát... 
Xem tiếp
Quyết định số 1694/QĐ-UBND ngày 21/6/2022 về việc thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty Cổ phần PVC - IMICO... 
Xem tiếp
Quyết định số 1677/QĐ-UBND ngày 21/6/2022 về việc cho Công ty Cổ phần sản xuất vật liệu và xây dựng Cosevco 1 thuê đất để thực... 
Xem tiếp
Quyết định số 1674/QĐ-UBND ngày 21/6/2022 về việc cho Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Quảng Bình thuê đất để sử... 
Xem tiếp
Quyết định số 1676/QĐ-UBND ngày 21/6/2022 về việc cho Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Quảng Bình thuê đất để sử... 
Xem tiếp
Quyết định số 1673/QĐ-UBND ngày 21/6/2022 về việc cho Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Quảng Bình thuê đất để sử... 
Xem tiếp
Quyết định số 1647/QĐ-UBND ngày 20/6/2022 về việc chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho UBND huyện Lệ Thủy quản lý để thực... 
Xem tiếp
Quyết định số 1610/QĐ-UBND ngày 15/6/2022 về việc thu hồi đất của UBND xã Vạn Ninh sử dụng để thực hiện đấu giá quyền sử dụng... 
Xem tiếp
Quyết định số 1611/QĐ-UBND ngày 15/6/2022 về việc thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho UBND xã Mai Hóa quản... 
Xem tiếp
Quyết định số 1606/QĐ-UBND ngày 15/6/2022 về việc thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho UBND xã Lê Hóa quản... 
Xem tiếp