VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  

CÔNG AN TỈNH

Công an tỉnh

Trụ sở

Liên lạc:

- Địa chỉ: 01 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới

- Điện thoại: 0232. 3890235 – 0232. 3822061

- Fax: 0232. 3822712

- Website: conganquangbinh.gov.vn


I. BAN GIÁM ĐỐC:

Giám đốc: Trần Hải Quân

- Điện thoại:

Phó Giám đốc: Bùi Quang Thanh

- Điện thoại: 0232. 3890555

Phó Giám đốc: Trần Minh Thùy

- Điện thoại: 0232. 3890888

Phó Giám đốc: Hoàng Văn Thành

- Điện thoại:

Phó Giám đốc: Nguyễn Tiến Hoàng Anh

- Điện thoại: 0232. 3890556

 

II. PHÒNG, BAN VÀ ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

1. Phòng PV11

- Điện thoại:  0232. 3890235 – 3822061

2. Phòng PV24

- Điện thoại: 0232. 3890312

3. Phòng PV27

- Điện thoại: 0232. 3890279

4. Phòng PH41

- Điện thoại: 0232. 3890303

5. Phòng PX13

- Điện thoại: 0232. 3890236 

6. Phòng PX15

- Địa chỉ: Phường Bắc Lý - TP. Đồng Hới

- Điện thoại: 0232. 33831828

7. Phòng PX16

- Điện thoại: 0232. 3890209

8. Phòng PA81

- Điện thoại: 0232. 3890288

9. Phòng PA71

- Điện thoại: 0232. 3890290

10. Phòng PA92

- Điện thoại: 0232. 3890240

11. Phòng PA83

- Điện thoại: 0232. 3890280

12. Phòng PA72

- Địa chỉ: Phường Hải Đình – TP.Đồng Hới

- Điện thoại: 0232. 3890311

13. Phòng PA88

- Điện thoại: 0232. 3890234

14. Phòng P61

- Điện thoại: 0232. 3890215

15. Phòng PA69

- Địa chỉ: Phường Bắc Lý – TP.Đồng Hới

- Điện thoại: 0232. 3840935

16. Phòng PC64

- Địa chỉ: Phường Bắc Lý - TP. Đồng Hới

- Điện thoại:  0232. 3890343

17. Phòng PC66

- Địa chỉ: Phường Bắc Lý - TP. Đồng Hới

- Điện thoại: 0232. 3890356

18. Phòng PC65

- Địa chỉ: Phường Đồng Phú - TP. Đồng Hới

- Điện thoại: 0232. 3822325

19. Phòng PC45

- Địa chỉ: Phường Đồng Phú - TP. Đồng Hới

- Điện thoại: 0232. 3890317

20. Phòng PC46

- Địa chỉ: Phường Đồng Phú - TP. Đồng Hới

- Điện thoại: 0232. 3823423

21. Phòng PC44

- Điện thoại: 0232. 3890325

22. Phòng PC47

- Địa chỉ:  Phường Đồng Phú - TP. Đồng Hới

- Điện thoại: 0232. 3828765

23. Phòng PC49

- Địa chỉ: Phường Đồng Phú - TP. Đồng Hới

- Điện thoại: 0232. 3890415

24. Phòng PC52

- Điện thoại: 0232. 3890490

25. Phòng PC54

- Địa chỉ: Phường Bắc Lý – TP. Đồng Hới

- Điện thoại: 0232. 3890375

26. Phòng PC67

- Địa chỉ: Phường Bắc Lý – TP. Đồng Hới

- Điệnthoại: 0232. 3890369

27. Phòng PC81

- Địa chỉ: Phường Bắc Lý – TP. Đồng Hới

- Điện thoại: 0232. 3858747

28. Phòng PC81B

- Địa chỉ: Xã Lý Trạch – Huyện Bố Trạch

- Điện thoại: 0232. 3852025

29. Phòng PX14

- Địa chỉ: Xã Lộc Ninh – TP. Đồng Hới

- Điện thoại: 052) 3852839

30. Phòng PV28

- Điện thoại: 0232. 3890273

31. Công an Thành phố Đồng Hới

- Địa chỉ: Phường Hải Đình - TP. Đồng Hới

- Điện thoại: 0232. 3890380

32. Công an huyện Bố Trạch

- Địa chỉ: Thị trấn Hoàn Lão - Bố Trạch - Quảng Bình

- Điện thoại: 0232. 3862247

33. Công an huyện Quảng Trạch

- Địa chỉ: Thị xã Ba Đồn – Quảng Bình

- Điện thoại: 0232. 3510736

34. Công an huyện Thị xã Ba Đồn

- Địa chỉ: Thị xã Ba Đồn – Quảng Bình

- Điện thoại: 0232.  3510123

35. Công an huyện Minh Hoá

- Địa chỉ: Thị trấn Quy Đạt - Minh Hoá - Quảng Bình

- Điện thoại: 0232. 3572207

36. Công an huyện Tuyên Hoá

- Địa chỉ: Thị trấn Đồng Lê - Tuyên Hoá - Quảng Bình

- Điện thoại: 0232. 3684030

37. Công an huyện Quảng Ninh

- Địa chỉ: Thị trấn Quán Hàu - Quảng Ninh - Quảng Bình

- Điện thoại: 0232. 3872032

38. Công an huyện Lệ Thuỷ

- Địa chỉ: Thị trấn Kiến Giang - Lệ Thuỷ - Quảng Bình

- Điện thoại: 0232. 3882559


[Trở về]
Thông tin nổi bật

CON SỐ - SỰ KIỆN