VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Hạn đến ngày 30/6/2022, triển khai hóa đơn điện tử cho 100% doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ cá nhân kinh doanh trên địa bàn Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Đó là yêu cầu của UBND tỉnh tại Kế hoạch số 540/KH-UBND về việc triển khai hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
Theo đó, Kế hoạch đã đề ra mục tiêu đến ngày 30/4/2022, có 80% doanh nghiệp, tổ chức sử dụng hóa đơn điện tử; 50% hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai sử dụng hóa đơn điện tử và từ ngày 01 - 31/5/2022 có 100% doanh nghiệp, tổ chức sử dụng hóa đơn điện tử; 100% hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai sử dụng hóa đơn điện tử.

UBND tỉnh yêu cầu các cấp, ngành, đơn vị và địa phương bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất và phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong quá trình triển khai, thực hiện hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh để đến ngày 30/6/2022 có 100% doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ cá nhân kinh doanh theo phương pháp kê khai trên địa bàn thực hiện hóa đơn điện tử. Riêng các tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh mới thành lập từ ngày 01/4/2022 phải thực hiện triển khai hóa đơn điện tử theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ, Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/09/2021 của Bộ Tài chính ngay từ khi mới thành lập.

Việc triển khai hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh nhằm thúc đẩy chuyển đổi số cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần khắc phục tình trạng sử dụng không hợp pháp hóa đơn, tình trạng làm giả hóa đơn, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh cho doanh nghiệp.

PV Mai Anh

[Trở về]