VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Hỗ trợ học phí học kỳ I năm học 2021 - 2022 cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, học viên tại cơ sở giáo dục thường xuyên do ảnh hưởng của dịch Covid-19 
(Quang Binh Portal) - Đó là thông tin tại Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐND về Quy định việc hỗ trợ học phí học kỳ I năm học 2021 - 2022 đối với trẻ em học mầm non và học sinh phổ thông, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Bình do ảnh hưởng của dịch Covid-19 được HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 thông qua tại kỳ họp thứ 3.
Quy định việc hỗ trợ học phí học kỳ I năm học 2021 - 2022 được áp dụng với cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập, cơ sở giáo dục thường xuyên; cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông ngoài công lập; trẻ em tại cơ sở giáo dục mầm non, học sinh học tại cơ sở giáo dục phổ thông công lập; học viên tại cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông; trẻ em tại cơ sở giáo dục mầm non và học sinh học tại các cơ sở giáo dục phổ thông ngoài công lập…

Cụ thể, cơ sở giáo dục công lập và ngoài công lập không thu học phí học kỳ I năm học 2021 - 2022 (theo số tháng thực học nhưng không quá 4 - 5 tháng). Mức hỗ trợ bằng mức thu học phí do HĐND tỉnh quy định.

Các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập, cơ sở giáo dục thường xuyên chủ động sử dụng nguồn kinh phí ngoài công lập được ngân sách Nhà nước cấp bù số học phí bằng mức hỗ trợ theo quy định.

Đây là chủ trương nhằm chia sẻ, hỗ trợ các gia đình, phụ huynh và học sinh trong giai đoạn khó khăn vì dịch Covid-19.

PV Mai Anh

[Trở về]
Thông tin nổi bật

CON SỐ - SỰ KIỆN