VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 10.392 ngôi nhà cho người có công với cách mạng Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Đó là thông tin tại Quyết định số 635a/QĐ-UBND ngày 09/3/2018 của UBND tỉnh về việc phân bổ kế hoạch vốn Chương trình hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở từ nguồn ngân sách Trung ương năm 2018.
Theo đó, UBND tỉnh đã phân bổ 268.641 triệu đồng vốn Chương trình hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở từ nguồn ngân sách Trung ương năm 2018 cho các huyện, thị xã, thành phố xây dựng và sửa chữa 10.392 ngôi nhà cho người có công với cách mạng, trong đó xây mới 3.747 nhà và sửa chữa 6.645 nhà.

Cụ thể, huyện Lệ Thủy 22.591 triệu đồng hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 900 nhà; huyện Quảng Ninh 43.510 triệu đồng hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 1.627 nhà; huyện Bố Trạch 19.703 triệu đồng hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 673 nhà; huyện Quảng Trạch 49.761 triệu đồng hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 1.798 nhà; huyện Tuyên Hóa 48.366 triệu đồng hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 1.956 nhà; huyện Minh Hóa 35.397 triệu đồng hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 1.501 nhà; thị xã Ba Đồn 41.800 triệu đồng hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 1.671 nhà và thành phố Đồng Hới 7.543 triệu đồng hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 266 nhà.

Việc hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở cho người có công với cách mạng tại các huyện, thị xã, thành phố nhằm thực hiện chính sách đền ơn, đáp nghĩa, từng bước nâng cao mức sống, đảm bảo về điều kiện chỗ ở vững chắc và an toàn cho người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh.

Mai Anh

[Trở về]