VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật cho nông dân Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Thời gian qua, công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho nông dân được các cấp, các ngành phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả, tạo điều kiện để nông dân...
Xem tiếp
Thực hiện trợ giúp pháp lý cho nạn nhân bị mua bán người 
(Quang Binh Portal) - Để tiếp tục triển khai có hiệu quả và đẩy mạnh hơn nữa công tác phòng, chống mua bán người, trợ giúp pháp lý (TGPL), bảo vệ nạn nhân bị mua bán giai đoạn 2021 - 2025, định hướng...
Xem tiếp
Đến năm 2025, ít nhất 70% số xã, phường, thị trấn tổ chức được một hình thức tuyên truyền về phòng ngừa mại dâm và duy trì thường... 
(Quang Binh Portal) - Đó là mục tiêu đặt ra tại Kế hoạch số 442/KH-UBND về việc thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
Xem tiếp
Đổi mới nội dung, hình thức và nâng cao chất lượng công tác truyền thông về bình đẳng giới Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Đó là mục tiêu UBND tỉnh đề ra tại Kế hoạch số 431/KH-UBND về việc thực hiện Chương trình Truyền thông về bình đẳng giới đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.
Xem tiếp
Thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Ngày 22/02/2022, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 219/UBND-NCVX về việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.
Xem tiếp
Sở Tư pháp: Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về thanh... 
(Quang Binh Portal) - Đó là mục tiêu đề ra tại Chương trình Phát triển thanh niên giai đoạn 2021 - 2030 được Sở Tư Pháp ban hành ngày 16/02/2022. 
Xem tiếp
Tăng cường tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn... Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Ngày 25/01/2022, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 122/KH-UBND về việc tổ chức tập huấn chuyên sâu; tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi...
Xem tiếp
Thực hiện tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Ngày 14/01/2022, Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 11/KH-HĐPH về việc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL); hòa...
Xem tiếp
Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về bảo đảm trật tự an toàn giao thông 
(Quang Binh Portal) - Xác định công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật là một trong những nhiệm vụ trọng tâm góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT), trong năm qua, Ban ATGT...
Xem tiếp
Thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn... 
(Quang Binh Portal) - Ngày 10/01/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 30/KH-UBND về việc thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của...
Xem tiếp