VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÓA XVIII
NHIỆM KỲ 2021 - 2026

Chủ tịch
Trần Hải Châu

 
Phó Chủ tịch Thường trực
Nguyễn Công Huấn
Phó Chủ tịch
Kiêm Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách

Hoàng Xuân Tân
   
Ủy viên - Trưởng ban
Pháp chế

Nguyễn Lương Bình
Ủy viên - Trưởng ban
Văn hóa - Xã hội
Lê Văn Bảo

 


>>> TỔ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH KHÓA XVIII, NHIỆM KỲ 2021 - 2026.

[Trở về]