VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Hội đồng Phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh: Triển khai nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tháng 11 
(Quang Binh Portal) - Ngày 02/11/2018, Hội đồng Phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh đã ban hành Công văn số 2333/HĐPH về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, PBGDPL tháng 11/2018. 
Theo đó, Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn, doanh nghiệp Nhà nước do tỉnh quản lý, UBND các huyện, thị xã, thành phố, báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng và tích cực vận động Nhân dân thực hiện giám sát việc triển khai Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII theo quy định; công khai kế hoạch, đề án của cơ quan, tổ chức, đồng thời hướng dẫn, tạo điều kiện để đoàn viên, hội viên, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân phát huy, trách nhiệm trong tham gia giám sát; tiếp nhận và kịp thời trả lời kiến nghị, phản ánh của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, Nhân dân bằng nhiều hình thức phù hợp với điều kiện thực tế theo Kế hoạch số 1803/KH-UBND ngày 29/10/2018 của UBND tỉnh.

Bên cạnh đó, các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương tăng cường tuyên truyền và triển khai thực hiện nghiêm túc văn bản chỉ đạo của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh về thực hiện chính chính sách đối với người có công với cách mạng; tích cực đổi mới phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” và đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân chăm sóc gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng” theo hướng phát triển những mô hình hay, việc làm tốt, mang lại hiệu quả thiết thực nhằm nâng cao mức sống của người có công, gia đình người có công; thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng bảo đảm đúng quy định của pháp luật; tiếp tục phổ biến các chủ trương, nghị quyết của Đảng, nhất là các Nghị quyết Trung ương 6, 7 khóa XII của Đảng.

Mặt khác, các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương cũng đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các văn bản Luật; văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành trong tháng 10, 11/2018; thực hiện các hoạt động bảo đảm trật tự an toàn giao thông theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh; phổ biến Công ước của Liên hợp quốc về phòng, chống tham nhũng; triển khai các hoạt động tuyên truyền pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo; đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng, ưu tiên đối tượng đặc thù, lĩnh vực phức tạp các địa bàn có dự án đầu tư, địa bàn khó khăn của tỉnh...

Ngoài ra, UBND cấp huyện cần chỉ đạo, hướng dẫn các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền và triển khai công tác hòa giải ở cơ sở năm 2018; tăng cường quản lý và khai thác tủ sách pháp luật; thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; tuyên truyền các tài liệu do Sở Tư pháp - Cơ quan Thường trực của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh cung cấp trên hệ thống loa truyền thanh cấp xã và các thôn, bản, tiểu khu, tổ dân phố trong tháng 11/2018...

N.Quý

[Trở về]